Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Terms & Conditions
REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
(w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)
§1
Pojęcia
Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:
 1. Operator – LBITS sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Jedności 56, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000367347, NIP 926-166-05-56, REGON 080474419 dostarczający Usługi za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik – usługobiorca, przedsiębiorca lub konsument, kupujący, każdy, kto korzysta z Usług udostępnianych za pomocą Serwisu przez Operatora.
 3. Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną biurokrata.pl.
 4. Usługi – wykonanie świadczenia bez jednoczesnej obecności Stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, które są w całości wysyłane i odbierane lub transmitowane za pomocą sieci Internet, w tym komunikowanie się w czasie rzeczywistym online np. udzielanie konsultacji, porad.
 5. Towary – rzeczy ruchome oznaczone co do gatunku lub co do tożsamości będące przedmiotem dostawy na zamówienie Użytkownika przez Operatora w wykonaniu umowy zawartej bez jednoczesnej obecności Stron.
 6. Potwierdzenie Realizacji – zawiadomienie Użytkownika na wskazany przez niego adres mailowy przez Operatora o przyjęciu oferty i realizacji zamówienia zawierające potwierdzenie treść oferty (umowy), w tym cenę, dane dotyczące Usługi oraz szczegóły dostawy.
 7. Dostarczanie Produktów – sprzedaż Towarów lub świadczenie Usług.
 8. Mail – adres poczty elektronicznej.
 9. Strony – Operator i Użytkownik.
§2
Postanowienia Ogólne
 1. Właścicielem Serwisu jest Operator.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania Usług za pomocą Serwisu przez Operatora oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Operator udostępnieni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Serwisu. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji w Serwisie o dokonanej zmianie w Serwisie. Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani mailem o zmianie Regulaminu co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Operatora o braku akceptacji w terminie 14 dni od daty z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jej treścią. Do Dostarczania Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Operatora zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Operator może uniemożliwić dostęp do tych danych.
§3
Rodzaj i zakres działalności

Operator prowadzi działalność polegającą na Dostarczaniu (Świadczeniu) Usług za pośrednictwem Serwisu w postaci treści przekazywanych i odbieranych za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość z wykorzystaniem sieci Internet polegające na udostępnianiu dokumentów elektronicznych wraz z narzędziami do ich obsługi i wypełniania.

§4
Zawarcie Umowy
 1. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim Usług, tylko zaproszeniem do składania ofert.
 2. Przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy następuje poprzez złożenie zamówienia, o którym mowa w §5.
 3. Przez prawidłowe złożenie zamówienia Użytkownik składa Operatorowi ofertę zawarcia umowy. Oferta wiąże Użytkownika od chwili dojścia do niego potwierdzenia otrzymania oferty na wskazany przez Użytkownika adres mailowy.
 4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3 nie stanowi przyjęcia oferty jest nim dopiero Potwierdzenie Realizacji, które powinno zostać wysłane niezwłocznie. Jeżeli Operator nie wyśle Potwierdzenia Realizacji na wskazany przez Użytkownika adres mailowy w terminie 2 dni od chwili otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania oferty, oferta wygasa.
 5. Chwilą zawarcia Umowy jest chwila otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia Realizacji.
 6. Umowa dochodzi do skutku po cenach i na warunkach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Użytkownika oferty, która została następnie przyjęta przez Operatora.
 7. Jeżeli świadczenie polega na przekazywaniu i odbieraniu treści za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość treści przekazywanych i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internet wówczas umowa zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez Użytkownika woli przystąpienia do odbioru świadczenia, które następuje przez kliknięcie pola Akceptuj.
§6
Realizacja Zamówienia
 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. W przypadku przystąpienia do odbioru świadczenia online, o którym mowa w §4 ust. 7 realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na określone Usługi zawarte są w opisach danej Usługi.
 2. Jeżeli nie można będzie zrealizować zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak dostępności Usługi, Operator powiadomi o tym niezwłocznie Użytkownika telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmienionego terminu realizacji zamówienia wszystko co do tej pory Strony świadczyły ulegnie zwrotowi w stanie niezmienionym i żadna ze Stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
§7
„Dostawa” Usługi
 1. Zamówione Usługi zostaną dostarczone w sposób wskazany podczas składania zamówienia, o którym mowa w §5 ust. 1, chyba że sposób ich dostarczenia wynika ze specyfiki świadczonej Usługi. W tym ostatnim wypadku dostarczenie odbywa się w sposób właściwy dla danej Usługi.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do zamówionej Usługi poprzez przesłanie danych niezbędnych do korzystania z danej Usługi w mailu na adres poczty elektronicznej Użytkownika w terminie do 2 dni.
§8
Odstąpienie

Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012 r. poz. 1225), ze względu na fakt, iż świadczenie Usług przez Operatora następuje przed upływem 10 (dziesięciu) dni od daty zawarcia Umowy.

§9
Wymagania techniczne
 1. Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:
  1. połączenie z siecią Internet
  2. przeglądarka internetowa w najnowszej wersji
  3. włączona obsługa Cookies i Java Script
  4. włączona w przeglądarce obsługa protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL
 2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, Operator nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.
§10
Polityka plików cookies
 1. Operator zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskuje do nich dostęp.
 2. Cookies są danymi informatycznymi, plikami o niewielkim rozmiarze, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron www. Dane te zawierają przeważnie nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas istnienia oraz przypadkowo wygenerowany, niepowtarzalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Przeglądarka internetowa zasadniczo domyślnie umożliwia przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdym czasie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień plików cookies. Użytkownik może przede wszystkim zmienić ustawienia przeglądarki internetowej poprzez zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies bądź poprzez ustawienia informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
 4. Przez korzystanie z Serwisu, brak ustawień przeglądarki internetowej wyłączającej używanie plików cookies i kliknięcie opcji Akceptuję po zapoznaniu się z komunikatem o stosowaniu przez Serwis plików cookies wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Operatora cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki, o których mowa w ust. 2 lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania ze stron internetowych; cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
 7. Ustawienia przeglądarki powodujące wyłączenie cookies mogą spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania.
 8. Cookies mogą być zbierane w urządzeniu końcowym, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji
§11
Płatności
 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za zamówioną Usługę.
 2. Cena i inne istotne warunki związane z Usługą są każdorazowo podane w opisie publikowanym na stronach Serwisu. Ceny zawierają wszystkie podatki. Szczegóły dotyczące ceny znajdują się pod linkiem: Cennik.
 3. Użytkownik jest uprawniony do dokonania przedpłaty należnej Ceny.
 4. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z możliwości określonej w ust. 3 zapłata następuje przy lub po dostarczeniu Usługi lub wystawieniu faktury lub rachunku w jeden ze sposobów wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu.
 5. Zapłata jest możliwa w formie:
  1. przelewem na konto;
  2. poprzez zintegrowany system płatności dostępny na stronie.
 6. Podane w Serwisie kwoty są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek od towarów i usług VAT.
 7. Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury.
 8. Jeżeli Użytkownik zgłosi w formularzu zamówienia lub mailu żądanie wystawienia faktury papierowej, to jest obowiązany podać żądane dane, niezbędne do wystawienia faktury.
§12
Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na piśmie, w jeden z poniższych sposobów:
  1. pisemne oświadczenie woli, potwierdzone własnoręcznym podpisem, przesłane na adres: LBITS sp. z o.o., ul. Jedności 56, 65-018 Zielona Góra;
  2. emailem na adres kontakt@biurokrata.pl;
  3. formularz kontaktowy.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko − jeśli były podane, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych − nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługa zostanie dostarczona bezpłatnie w stanie wolnym od wad. Jeżeli ponowne dostarczenie Usługi nie będzie możliwe Operator zwróci równowartość ceny w terminie 7 dni. Ponowne dostarczenie Usługi nastąpi w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.
§13
Polityka Prywatności
 1. Operator jest Administratorem danych osobowych w stosunku do informacji podawanych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu.
 2. Dane osobowe Operator będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z Dostarczaniem Usług.
 3. Dane osobowe Operator będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną również w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług, jak również w celu badania rynku oraz w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną od Operatora − pod warunkiem wyrażenia stosownych zgód.
 4. Użytkownik wraża zgodę niniejszym i poprzez złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w zakresie wskazanym w ust. 2 oraz w ust. 3, co następuje poprzez kliknięcie guzika Akceptuj w trakcie korzystana z usługi lub w trakcie rejestracji.
 5. Użytkownik może korzystać z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba, że podanie określonych danych osobowych jest konieczne do Dostarczenia Usługi.
 6. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, nazwę firmy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz do celów rozliczeń, rachunkowych -Numer Identyfikacji Podatkowej, adres, w tym adres e-mail, telefon, fax.
 7. Operator jest uprawniony do przetwarzania również innych niż te wskazane powyżej w ust. 3 danych osobowych Użytkowników, jeżeli są niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku dane te będą każdorazowo wyraźnie oznaczane jako dane niezbędne do wykonania zamówienia.
 8. Użytkownik wyraża zgodę i udostępnia swój mail niniejszym oraz poprzez złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody co następuje poprzez kliknięcie guzika Akceptuj w trakcie korzystania z usługi lub w trakcie rejestracji, również w celu wykorzystania go przez Operatora na potrzeby działań marketingowych Operatora, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Użytkownikom informacji handlowych dotyczących produktów i usług Operatora.
 9. Jeżeli doszłoby do korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Operator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Operator powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 10. Dane osobowe zgromadzone przez Operatora mogą być także udostępnione:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. innym osobom i podmiotom − w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 11. Operator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 12. Wszelkie dane wprowadzone przez Użytkownika podczas korzystania z Usługi:
  1. dla niezalogowanych Użytkowników nie są przechowywane w systemie;
  2. dla zalogowanych Użytkowników kont darmowych są przechowywane przez 14 dni;
  3. dla Użytkowników kont premium są przechowywane zgodnie z wykupioną usługą.
 13. Użytkownikowi przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Operatorem;
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Operatora;
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Operatora.
  4. Po zakończeniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, Operator nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Operator usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Użytkownika oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.
  5. Dane, o których mowa w ust. 8 przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym dla zrealizowania zamówienia i po jej zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte przez Operatora.
§14
Własność intelektualna
 1. Operator oświadcza, że w związku lub wykonaniu świadczenia na rzecz Użytkownika realizacji zamówienia udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Operatora, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Operator w zakresie treści serwisu udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie do korzystania z Usług dla własnych potrzeb Użytkownika. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wówczas licencja obejmuje prawo do korzystania w powyższym zakresie, przez wszystkie osoby zatrudnione lub wykonujące zlecenia bądź inne usługi na rzecz lub dla wykonywania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
§15
Postanowienia końcowe
 1. Operator ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Operatora.
 2. Operator nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie oraz zastrzega sobie prawo do przerw lub zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli są one spowodowane naprawą, konserwacją bądź modyfikacją sprzętu lub oprogramowania oraz przyczynami niezależnymi od Operatora Serwisu.
 3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Operator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
 4. Operator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.
 5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Serwisie i jego zasobach bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zamian w cenniku, co nie oznacza zmiany regulaminu.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. decyzje podjęte przez Użytkownika lub osoby trzecie na podstawie informacji zawartych w Serwisie, w tym za tzw. utracone korzyści;
  2. decyzje organów administracji państwowej, urzędów publicznych oraz innych podmiotów, będących adresatami formularzy wygenerowanych w Serwisie, podjęte w oparciu o te formularze;
  3. szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Serwisu, jak również wynikłe z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nim informacji.
 9. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 11. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.