Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
wypowiedzenie umowy zlecenia

Rating:
5.0
Popularity:
Very high
Author: Biurokrata.pl
Published: 14/06/2016

wypowiedzenie umowy zleceniaDla wielu przedsiębiorców umowa zlecenie stanowi alternatywę dla nawiązania z podwładnym stosunku pracy. Jest dla nich korzystniejsza od umowy o pracę: jest elastyczniejsza, daje większe możliwości, jeśli chodzi o czas pracy, nie zobowiązuje zleceniodawcy do opłacania zleceniobiorcy składek ZUS.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Wypowiedzenie umowy zlecenia


Dla wielu przedsiębiorców umowa zlecenie stanowi alternatywę dla nawiązania z podwładnym stosunku pracy. Jest dla nich korzystniejsza od umowy o pracę: jest elastyczniejsza, daje większe możliwości, jeśli chodzi o czas pracy, nie zobowiązuje  zleceniodawcy do opłacania zleceniobiorcy składek ZUS.

Kodeks cywilny zezwala obu stronom na wypowiedzenie umowy zlecenia niezależnie od czasu, na jaki została zawarta. Mogą oni rozwiązać ją w każdym momencie - po wypowiedzeniu umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym. Wynika to z zasady wzajemnego zaufania stron, na której opiera się umowa zlecenie - możliwość natychmiastowego wypowiedzenia jest realizacją tej zasady. Obwarowane jest to pewnymi warunkami - na przykład zleceniodawca, który wypowiedział umowę z ważnego powodu, jest zobowiązany do zwrotu wydatków, jakie poczynił zleceniobiorca w celu wykonania zapisów umowy. Jeżeli natomiast któraś ze stron wypowiedziała odpłatną umowę bez ważnej przyczyny, może to także wywołać odpowiedzialność odszkodowawczą strony wypowiadającej umowę, pod warunkiem, że zaistniała szkoda.  
Strony mogą wyłączyć w umowie możliwość wypowiedzenia umowy zlecenia w każdym czasie, nie mogą wyłączyć jednak możliwości wypowiedzenia umowy z ważnych powodów. Mają natomiast możliwość ograniczenia jej poprzez wskazanie w umowie okresu wypowiedzenia. Ważne powody mogą mieć charakter:

powszechny - zdarzenia obejmujące większy obszar lub grupę ludzi, w znaczący sposób wpływające na sytuację gospodarczą lub prawną stron (zmianę prawa lub poważną zmianę stosunków społeczneo-gospodarczych, jeżeli wpływa to na sposób wykonania umowy),   

indywidualny - ważnym powodem będzie czynnik wpływający na stosunki między zleceniodawcą a zleceniobiorcą, na przykład choroba strony wypowiadającej, utrata wzajemnego zaufania.

Wypowiedzenie umowy zlecenia powinno nastąpić w takiej formie, by druga strona mogła bez problemu zapoznać się z jego treścią. Strony muszą spełnić warunek zawarty w art. 60 kodeksu cywilnego, czyli musi zostać wyrażona w sposób dostateczny (to znaczy taki, który wyklucza wątpliwości co do charakteru czynności prawnej, której dokonała strona). Ponadto, wypowiedzenie umowy zlecenia powinno nastąpić w formie, w której została zawarta umowa.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.