Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Rating:
5.0
Popularity:
Very high
Author: Biurokrata.pl
Published: 03/12/2014

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownikaFormularz wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie wynagrodzenia na konto

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie wynagrodzenia na konto bankowe składane jest w celu poinformowania pracodawcy o możliwości wypłaty przelewem. 


Pocztowa książka nadawcza

Pocztowa książka nadawcza jest bardzo przydatna tym, którzy potrzebują szczegółowej rejestracji korespondencji wychodzącej z firmy. W pocztowej książce nadawczej dokumentuje się liczbę oraz rodzaj nadanych w danym dniu listów czy przesyłek.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Warunku rozwiązania umowy o pracę przez pracownikaWypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia może złożyć zarówno pracodawca, jak i zatrudniony.

Za wypowiedzeniem można rozwiązać umowę na okres próbny i zawartą na czas nieokreślony. W przypadku umów na czas określony rozwiązanie może nastąpić w trzech przypadkach:
1) jeżeli strony przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, przewidziały jej dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 k.p.).
2) w razie zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników (art. 5 ust. 7, art. 10 ust. 1 ustawy z 13 III 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników)
3) w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 41¹ § 2 k.p.)


Forma wypowiedzenia umowy o pracęWypowiedzenia umowy o pracę co do zasady dokonuje się w formie pisemnej.

Dokument należy doręczyć pracodawcy bezpośrednio lub pocztą. Art. 61 kodeksu cywilnego zakłada, że oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Opierając się na tym przepisie, Sąd Najwyższy uznał, że rozwiązać umowę o pracę można również ustnie, telefonicznie, za pomocą faksu, wiadomości SMS i maila (uchwała SN z 2 października 2002 r. III PZP 17/02 OSNP 2003/20/48). Odmowa przyjęcia prawidłowo sporządzonego i doręczonego wypowiedzenia nie wywołuje żadnych skutków prawnych, czyli wypowiedzenie traktuje się jako skuteczne.


Pracownik nie nie ma obowiązku uzasadniania rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.Co do zasady przy wypowiedzeniu strony muszą stosować się do okresów wypowiedzenia zawartych w kodeksie pracy.

Jeśli pracownikowi zależy na wcześniejszym odejściu z firmy, może to ustalić z pracodawcą już po złożeniu wypowiedzenia. Porozumienie się co do skrócenia okresu wypowiedzenia nie zmienia jednak trybu rozwiązania umowy o pracę.


Uwaga - rozwiązanie umowy o pracę a zasiłek dla bezrobotnychRozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika, jeśli nie było związane ze zmianą jego miejsca zamieszkania, skutkuje tym, że ewentualny zasiłek dla bezrobotnych przysługiwać będzie tej osobie dopiero po 90 dniach od zarejestrowania się w Urzędzie Pracy.

Dotyczy to osób, które w ciągu 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w UP wypowiedziały pracę z powodów innych niż zmiana miejsca zamieszkania (nie musi to być ostatnie rozwiązanie stosunku pracy, sytuacja ta zachodzi wtedy, kiedy pracownik wypowiedział pracę choć raz w ciągu 6 miesięcy przed rejestracją).


Do góry