Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient

Wniosek o wydanie interpretacji ZUS

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 02/02/2017

Wniosek o wydanie interpretacji ZUSWydanie interpretacji kojarzy się przede wszystkim z przepisami podatkowymi. Jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych również oferuje możliwość wystawienia indywidualnej interpretacji - wynika to z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 10).

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
PK - polecenie księgowania

Dowód polecenia księgowania jest wewnętrznym dowodem księgowym i jest dokumentacją operacji wewnątrz jednostki. Podstawą polecenia księgowania są przede wszystkim inne dowody źródłowe potwierdzające operacje gospodarcze. Dowód PK jest przygotowywany w celu dokonania zapisu księgowego, jednak nie odzwierciedla faktu przeprowadzenia operacji gospodarczej.

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy stanowi prosty, jednostronicowy dokument, na mocy którego mocodawca upoważnia inna osobę do zawarcia w jego imieniu przedmiotowej umowy, określonej w treści pełnomocnictwa.Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Czego może dotyczyć interpretacja ZUS?


Interpretacje, jakie wydaje ZUS, dotyczą następujących zagadnień:
-obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym,

-zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne,

-ubezpieczenie zdrowotne,

-Fundusz Pracy,

-Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,

-podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, -ubezpieczenie zdrowotne,


Natomiast nie będą wydawane interpretacje związane m.in. z:


-objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym,

-obowiązkiem opłacania przez przedsiębiorcę składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

-uznaniem danej pracy za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

-świadczeniami (np. chorobowe, macierzyńskie),

-zasadami składania i wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych.Do góry