Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Rating:
5.0
Popularity:
Medium
Author: Biurokrata.pl
Published: 03/03/2015

Wniosek o wydanie dowodu osobistegoFormularz wniosku o wydanie dowodu osobistego.

UWAGA - DRUKOWAĆ OBUSTRONNIE NA JEDNEJ KARTCE FORMATU A4.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Wniosek 500+

Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych.

Umowa o dzieło

Formularz umowy o dzieło, jednej z najczęstszych form stosowanych przez pracodawców do zatrudniania pracowników.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Wymagane dokumentyDokumenty:


1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego.
2. Posiadany dowód osobisty bądź w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.

Załączniki:


1. Dwie wyraźne i jednakowe fotografie (bez retuszu) o wymiarach 35 x 45 mm odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem bez ozdób z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy (fotografie muszą spełniać standardy jakościowe umożliwiające zamieszczenie ich na dowodzie osobistym w sposób niezakłócający czytelności wizerunku). Złożenie fotografii w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku wymaga przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności; fotografii w nakryciu głowy zgodnie z zasadami wyznania wymaga zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej).
2. Odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński (z wyjątkiem osób urodzonych w miejscu składania wniosku).
3. Odpis skrócony aktu małżeństwa (z wyjątkiem osób, które zawarły związek małżeński w miejscu składania wniosku), o ile nie zostały złożone do poprzedniego wniosku o dowód osobisty; wymienione dokumenty USC - z przeznaczeniem do dowodu osobistego - można uzyskać bez opłaty skarbowej, drogą pocztową, w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia bądź małżeństwa (w którym akt sporządzono).
4. Na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument poświadczający obywatelstwo polskie; poświadczenie obywatelstwa wydaje wojewoda właściwy według miejsca zamieszkania (obecnego bądź w przypadku jego braku - ostatniego).

UWAGA: W przypadku wymiany dowodu osobistego z powodu upływu terminu ważności, wniosek o nowy dowód NALEŻY złożyć nie później niż 30 dni przed upływem terminu jego ważności. 

Miejsce złożenia dokumentówWniosek należy złożyć osobiście w urzędzie gminy właściwej ze względu na miejsce zameldowania stałego a w razie jego braku, według ostatniego miejsca pobytu stałego.

W przypadku gdy nie można ustalić miejsca ostatniego pobytu stałego, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla dzielnicy Warszawa-Śródmieście. Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.

 

Opłaty za wydanie dowodu osobistegoUWAGA:  Od 01.01.2010 r. opłaty za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się.
Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistegoWniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:


a) w razie zmiany danych, które zamieszcza się na dowodzie osobistym - w terminie 14 dni,
b) uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - niezwłocznie,
c) upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście.

W przypadkach szczególnych:
a) do 13 roku życia - wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd, poświadczaną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza,
b) po 13 roku życia - wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd,
c) osoba ubezwłasnowolniona całkowicie pozostająca pod władzą rodzicielska - wniosek składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusz,
d) osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie pozostająca pod władzą rodzicielska lub osoba ubezwłasnowolniona częściowo - wniosek składa opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wymagana jest obecność przy składaniu wniosku osoby małoletniej, która ukończyła 5 rok życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz ubezwłasnowolnionej częściowo. Rodzice/opiekunowie prawni muszą posiadać dowody osobiste.Odstępuje się od wymogu obecności obojga rodziców w momencie składania wniosku o dowód osobisty dla małoletniego przed ukończeniem 13 roku życia jedynie w przypadku, gdy

:
a) z orzeczenia sądu wynika, że prawo decydowania w tej sprawie jednemu z rodziców nie przysługuje,
b) jedno z rodziców przebywa:
  - za granicą a własnoręczność podpisu na wniosku o wydanie dowodu osobistego dla dziecka potwierdzone jest przez Konsulat lub Ambasadę RP,
  - w szpitalu a własnoręczność podpisu potwierdzona jest przez Ordynatora oddziału,
  - w zakładzie karnym a własnoręczność podpisu potwierdzona jest przez upoważnionego pracownika zakładu.

UWAGA:

Wniosek osób starszych, niepełnosprawnych - które nie mogą osobiście przybyć do Urzędu, złożyć może osoba trzecia (np. członek rodziny). Na wniosku podpis własnoręcznie składa wnioskodawca (w świetle ramki) lub nanosi się adnotację "podpis niemożliwy"; wyprodukowany dowód osobisty dostarczany jest do miejsca zamieszkania osoby (na terenie miasta, w którym składany był wniosek) w celu wręczenia jego posiadaczowi.

Wniosek podpisuje wnioskodawca. W przypadku małoletniego (do 13 roku życia) lub osoby, która nie może złożyć podpisu z uwagi na stan zdrowia, miejsce na podpis na wniosku pozostaje niewypełnione.Odbiór wniosku dowodu osobistegoDowód osobisty odbiera się osobiście. Za wyjątkiem następujących przypadków:


a) dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 roku życia, odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd,
b) dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców,
c) dowód osobisty wydany osobisty ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd,
d) dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13 rok życia, odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun prawny ustanowiony przez sąd,
e) dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, odbiera ta osoba albo kurator ustanowiony przez sąd.

Rodzic/opiekun prawny/kurator ustanowiony przez sad musi posiadac dowod osobisty oraz wlasciwe zaswiadczenie wydane przez sad.
Termin odbioru dowodu osobistegoTermin odbioru dowodu wyznaczany jest na 30-ty dzień od dnia złożenia wniosku.

Przy odbiorze wnioskodawca zwraca część B formularza, na którym potwierdza odbiór dowodu osobistego (w przypadku zagubienia części B formularza, wnioskodawca składa stosowne oświadczenie, na którym potwierdza odbiór dowodu osobistego).

Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, przy odbiorze dowodu osobistego zwraca kartę pobytu.


Postępowanie w przypadku utraty dowodu osobistegoZawiadomienie o utracie dowodu osobistego zgłasza się w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie konsularnym, wymaga to osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty.

W przypadkach szczególnych:
a) w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych zgłosić utratę dowodu osobistego może rodzic albo opiekun prawny lub kurator ustanowiony przez sąd,
b) za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną, która czasowo przebywa, w szczególności w związku z wypoczynkiem, leczeniem lub nauką, pod opieką innej osoby niż rodzic lub opiekun ustanowiony przez sąd, o utracie dowodu osobistego zawiadamia opiekun faktyczny tej osoby,
c) w przypadku niemożności osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nienadającej się pokonać przeszkody, zawiadomienie może dokonać pełnomocnik po okazaniu pełnomocnictwa udzielonego na piśmie.

 

UWAGA:
Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwej gminy. Osoba, która znalazła własny dowód osobisty zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do niezwłocznego zwrócenia go organowi, który wydał ten dokument. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej. Może również bez zbędnej zwłoki przekazać znaleziony dowód osobisty posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dowodu osobistego może również zawiadomić najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną, o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.

Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie zwraca niezwłocznie dowód osobisty organowi wydającemu lub polskiej placówce konsularnej.

W przypadku zgonu posiadacza dowodu osobistego, osoba która jest zobowiązana do zgłoszenia zgonu, zwraca dowód osobisty w USC w terminie 3 dni od daty zgonu (w przypadku nie zwrócenia dowodu osobistego, składa oświadczenie na piśmie).


Podstawa prawnaUstawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn.zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 lutego 2009r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009r Nr  47, poz. 384), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz.U. z 2000r. Nr 105 poz.1110 oraz 2004 r. Nr 209, poz. 2129), ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 253 poz. 2532); ustawa z dnia 07.09.2007 r. o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 01.01.2001. (Dz.U.z 2007 r. nr 191. poz. 1363), ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2009 r. nr 39, poz. 306) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. z 2010 r. Nr 257, poz.1743).


Inne informacjeInformacje dodatkowe:


1. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie i uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granicy między państwami członkowskimi UE.
2. Do posiadania dowodu osobistego zobowiązana jest każda osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkująca na terytorium RP:
 a) od ukończenia 18 roku życia,
 b) od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.
3. Prawo otrzymania dowodu osobistego mają osoby posiadające obywatelstwo polskie.
4. Dowód osobisty wydawany jest na 10 lat; osobie, która nie ukończyła 18 roku życia - na lat 5; osobie, która w chwili składania wniosku ma ukończone 65 lat - na czas nieoznaczony.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.