Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek ZUS

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 02/02/2017

Wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek ZUSPrzedsiębiorca, który posiada zadłużenie z tytułu składek ubezpieczeniowych może ubiegać się więc m.in. o możliwość spłaty powstałego już zadłużenia w transzach płatnych w wyznaczonej wysokości i określonym z góry terminie.

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
PK - polecenie księgowania

Dowód polecenia księgowania jest wewnętrznym dowodem księgowym i jest dokumentacją operacji wewnątrz jednostki. Podstawą polecenia księgowania są przede wszystkim inne dowody źródłowe potwierdzające operacje gospodarcze. Dowód PK jest przygotowywany w celu dokonania zapisu księgowego, jednak nie odzwierciedla faktu przeprowadzenia operacji gospodarczej.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Formularz rozwiązania umowy o pracę z podaniem terminu wypowiedzenia.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Wniosek co w nim powinno być:


Wniosek powinien określać tytuł zadłużenia jakie ma być rozłożone na raty, jego wartość oraz okres w którym powstało, a także informację o przyczynie zaprzestania opłacania składek. Dodatkowo płatnik składek powinien uzasadnić wniosek podając przyczyny niemożności wywiązania się w terminie z uregulowania należnych do ZUS składek (np. zobowiązania wobec US czy innych podmiotów).

Wykazuje również bieżące możliwości płatnicze (np. wysokość bieżących wyników finansowych działalności, wysokość dochodów w rodzinie płatnika) i proponowane formy zabezpieczenia (np. majątek firmy, zdolność do regulowania zobowiązań).

Przedsiębiorca w składanym wniosku przedstawia również propozycję spłaty zadłużenia

podając termin płatności rat, ich ilość i wysokość. Konieczne jest również wskazanie rodzaju pomocy publicznej z tytułu której przedsiębiorca ubiega się o rozłożenie spłaty zaległości na raty.Do góry