Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Wniosek 500+

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 18/05/2016

Wniosek 500+Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Rezygnacja z Cyfrowego Polsatu

Rezygnacja z Cyfrowego Polsatu jest pismem, które należy złożyć jeżeli chce się zakończyć korzystanie z usług telewizyjnych Polsatu.Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Zawsze możesz wypowiedzieć umowę z ubezpieczycielem OC. Musisz jedynie pamiętać o zasadach opisanych poniżej.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Podstawowym warunkiem przyznania świadczenia wychowawczego

, czyli 500 zł na każde dziecko małoletnie w rodzinie, jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku 500+ wraz z niezbędnymi załącznikami i zaświadczeniami. Wniosek 500+ składają matka, ojciec, opiekun faktyczny albo opiekun prawny dziecka w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się i wniosek 500 plus składa ten z rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Istnieje szereg warunków, które należy spełnić, by wniosek został przyjęty, a składające go osoby – uzyskały prawo do świadczenia.

Podstawowym kryterium przyznania kwoty 500 zł na każde małoletnie dziecko jest kryterium dochodu. Wniosek 500 plus złożyć należy na:

pierwsze dziecko lub jedyne dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł,
na każde kolejne dziecko – niezależnie od limitu dochodów w rodzinie – a zatem np. posiadając dwójkę dzieci wniosek składać należy na wszystkie dzieci, a badanie dochodów dotyczyć będzie pierwszego dziecka, przy przekroczeniu limitu 800/1200 zł na to dziecko nie uzyska się 500 zł, lecz na drugie i każde kolejne – świadczenie będzie przysługiwało; a zatem rodzina z dużymi zarobkami i np. 5 dzieci małoletnich, otrzyma świadczenie na czworo dzieci.
Prawo do świadczenia wychowawczego w programie 500+ ustalane jest co do zasady na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Jeżeli nastąpi opóźnienie w składaniu wniosku (niekompletny, błędny, złożony po terminie), świadczenie należne będzie począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Świadczenie jest wypłacane nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

Jako że świadczenie ustalane jest na rok (1 październik – 30 września), konieczne jest coroczne ponawianie wniosków. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane są od dnia 1 sierpnia danego roku.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy o programie „rodzina 500+ (plus)” i kończy dnia 30 września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na ten okres dochody stanowiące podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500 zł, ustalane są za rok kalendarzowy 2014.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.