Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Upoważnienie do odbioru EKUZ

Rating:
5.0
Popularity:
Very high
Author: Biurokrata.pl
Published: 23/07/2014

Upoważnienie do odbioru EKUZFormularz upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru karty EKUZ dla osoby trzeciej.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Wniosek o wydanie EKUZ dla osób ubezpieczonych (oddelegowanie / nauka / poszukiwanie pracy)

Formularz wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla pracownika oddelegowanego, pracownika dyplomatycznego/konsularnego, bezrobotnego poszukującego pracy, studenta/ucznia udającego się do szkoły/na studia - UE/EFTA.

Wniosek o wydanie EKUZ dla osób nieubezpieczonych

Formularz wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla osób wskazanych w art 2. ust. 1, pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Upoważnienie do odbioru karty EKUZEuropejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ może być wydana na podstawie wniosku złożonego osobiście lub przez osobę upoważnioną.

 Karta EKUZ na podstawie złożonego wniosku może być odebrana osobiście lub przez osobę upoważnioną lub przesłana na adres wskazany we wniosku. W związku z powyższym, zainteresowana osoba może wypełnić i podpisać wniosek osobiście lub może upoważnić osobę trzecią do złożenia wniosku i odebrania karty EKUZ.

W przypadku, gdy pracodawca wnioskuje o wydanie karty EKUZ dla pracownika niezbędne jest przedstawienie upoważnienia do złożenia wniosku i odebrania EKUZ lub złożenie wniosku czytelnie podpisanego przez pracownika, ze wskazanym adresem, gdzie karta ma być przesłana.

Okazanie upoważnienia do odbioru EKUZ jest konieczne zarówno w przypadku, gdy pracownik zostaje oddelegowany na podstawie formularza E101/E102, jak również w przypadku, gdy dla pracownika formularze takie nie są wydawane (np. pracownicy dyplomatyczni, konsularni itp.).

Biorąc pod uwagę, że właścicielem EKUZ jest osoba, dla której karta została wystawiona, a także związany z wystawieniem EKUZ obowiązek NFZ, polegający na finansowaniu ze środków publicznych kosztów świadczeń rzeczowych, które są niezbędne z przyczyn medycznych, przedstawienie przez pracodawcę listy pracowników oddelegowanych oraz formularzy E101 nie zwalnia z obowiązku przedłożenia również upoważnienia do odebrania kart EKUZ.


Treść upoważnieniaTreść upoważnienia powinna wskazywać, iż upoważnienie wydaje się w celu złożenia wniosku oraz odbioru karty.

Powinna ona również zawierać numer dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej.

 Do góry