Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego

Rating:
5.0
Popularity:
Medium
Author: Biurokrata.pl
Published: 07/02/2017

Umowa podnajmu części lokalu użytkowegoUmowa podnajmu części lokalu użytkowego zawierana jest przez dotychczasowego najemcę lokalu i podnajemcę, który dzięki umowie zyskuje prawo odpłatnego użytkowania wskazanej części lokalu użytkowego pozostającego w dyspozycji najemcy.

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Wniosek o rozłożenie na raty

W przypadku gdy nie możemy dokonać płatności całej kwoty warto wystąpić o rozłożenie płatności na raty. O ile w przypadku instytucji państwowych rozkładanie płatności na raty jest uregulowane przez odpowiednie przepisy o tyle w przypadku firm decyzja zależy wyłącznie od dobrej woli rozpatrującego wniosek.

Wzór listu referencyjnego

List referencyjny ma kilka istotnych zalet. W przeciwieństwie do referencji ustnej (przekazanej przez dotychczasowego pracodawcę telefonicznie) pozwala w pełni kontrolować informacje, które zdobędzie  nowy pracodawca.Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego szczegóły:


Poprzez tą umowę jedna ze stron, a więc dotychczasowy najemca lokalu użytkowego, zobowiązuje się oddać do używania określoną część lokalu użytkowego, natomiast obowiązkiem drugiej strony jest płacenie czynszu w ustalonej wysokości. Zastosowanie znajdą tutaj więc te same przepisy, co w przypadku zwykłej umowy najmu.
Zarówno najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni względem wynajmującego za to, że podnajęty lokal będzie używana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy podnajmu. Bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do użytku oraz go podnająć, ponieważ to wynajmujący posiada pełną decyzyjność przy wyrażaniu zezwolenia na podnajem. Natomiast zakończenie najmu będzie skutkowało równoczesnym zakończeniem stosunku podnajmu.
Jeżeli najemca planuje w przyszłości oddać najęty lokal użytkowy lub jego część w podnajem, powinien zdefiniować w umowie kiedy wynajmujący będzie lub nie będzie mógł odmówić udzielenie zgody. Umowa podnajmu części lokalu powinna zawierać: datę oraz miejsce zawarcia, dane stron, lokalizację podnajmowanego obiektu, tytuł z którego wynika prawo najmu wynajmującego, wartość czynszu, termin jego zapłaty, a także czas trwania najmu oraz opis obowiązków stron. Umowa taka może zawierać zabezpieczenie ustalone np. w postaci kaucji zabezpieczającej. Oprócz zapłaty czynszu Podnajemca może zobowiązać się do ponoszenia miesięcznych opłat za media tj. prąd, gaz, wodę, według otrzymywanego rozliczenia.

Podnajemca jest obowiązany utrzymywać część lokalu, do używania którego jest uprawniony

, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku.
Umowa podnajmu może być zawarta na czas oznaczony bądź na czas nieoznaczony. Warto pamiętać, że najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony - ten przepis znajdzie zastosowanie również w przypadku podnajmu.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.