Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Umowa o pracę

Rating:
5.0
Popularity:
Medium
Author: Biurokrata.pl
Published: 03/02/2015

Umowa o pracęFormularz umowy o pracę na okres próbny, czas określony lub nieokreślony.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Formularz rozwiązania umowy o pracę z podaniem terminu wypowiedzenia.

Umowa dzierżawy

Umowa dzierżawy została uregulowana Kodeksie cywilnym. Czym zatem jest dokładnie?

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Umowa o pracę - definicjaUmowa o pracę - jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy. Czynność prawna polegająca na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę, w których pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia.
Rodzaje umów o pracęUmowy bezterminowe:


Umowa na czas nieokreślony - zawierana bezterminowo. Umowa ta wygasa jedynie w przypadku rozwiązania jej przez jedną ze stron, za wypowiedzeniem, lub w ramach porozumienia stron.

Umowy terminowe:


1. Umowa na czas określony - zawarta na z góry określony czas, po upływie którego ulega rozwiązaniu.
2. Umowa na okres próbny - może być zawarta tylko raz z danym pracodawcą na danym stanowisku pracy. Może poprzedzać każdą inną umowę o pracę. Charakteryzuje się krótkim czasem (do 3 miesięcy) i skróconym okresem wypowiedzenia.
3. Umowa na zastępstwo - zawierana na czas w jakim określony pracownik nie może świadczyć pracy (np. jest na urlopie wychowawczym). Wygasa wraz z jego powrotem do pracy.


Elementy umowy o pracę1. data zawarcia umowy,
2. określenie rodzaju umowy,
3. określenie stron umowy,
4. określenie rodzaju pracy,
5. określenie czasu pracy,
6. określenie wynagrodzenia,
7. określenie miejsca pracy,


Forma umowy o pracęCo do zasady umowa o pracę powinna być zawierana w formie pisemnej.

Dopuszczalne jest jednak zawarcie umowy w formie ustnej oraz jej późniejsze potwierdzenie przez pracodawcę na piśmie. W myśl przepisów kodeksu pracy brak pisemnego potwierdzenia umowy ustnej stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika (jednak sama umowa zawarta w formie ustnej jest ważna).


Obowiązki pracodawcyPracodawca najpóźniej 7 dni od zawarcia umowy o pracę musi poinformować na piśmie o:


1. normach czasu pracy,
2. jak często wypłacana będzie pensja (nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu),
3. ilości dni przysługującego urlopu,
4. długości obowiązującego okresu wypowiedzenia.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.