Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 19/07/2016

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowychPracownik, który wyrazi chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych może spodziewać się szeregu udogodnień ze strony zatrudniającego.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek ZUS

Przedsiębiorca, który posiada zadłużenie z tytułu składek ubezpieczeniowych może ubiegać się więc m.in. o możliwość spłaty powstałego już zadłużenia w transzach płatnych w wyznaczonej wysokości i określonym z góry terminie.Umowa o pracę nakładcza

Praca nakładcza to forma zatrudnienia odrębna od stosunku pracy.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Każdy pracownik ma prawo do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowej: 


W celu dokształcania zawodowego potrzebuje jednak inicjatywy lub chociaż zgody pracodawcy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych może przybrać postać kursu językowego, studiów podyplomowych lub szkolenia specjalizacyjnego. 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (dokształcanie)

to, wg ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141), zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Dalsza edukacja odbywa się w ramach pracy aktualnie wykonywanej, również gdy planowany jest awans pracownika lub zmiana warunków jego pracy.

Warunek korzystania ze świadczeń gwarantowanych ustawowo stanowi inicjatywa/ zgoda pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika.


Do góry