Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Umowa kupna sprzedaży

Rating:
5.0
Popularity:
Very high
Author: Biurokrata.pl
Published: 03/12/2014

Umowa kupna sprzedażyFormularz umowy kupna-sprzedaży.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Wniosek o dokonanie zmiany danych osobowych

Formularz wniosku o dokonanie zmiany danych osobowych - do przedstawienia w instytucji bankowej lub na uczelni. Wniosek składany po zmianie nazwiska w wyniku małżeństwa, czy też przy zmianie miejsca zamieszkania.


Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane to dokument potwierdzający zawarcie umowy między Zamawiającym a Wykonawcą usługi budowlanej. Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Definicja umowy kupna - sprzedażyUmowa kupna - sprzedaży (umowa sprzedaży) zobowiązuje sprzedawcę do przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu tej rzeczy, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę sprzedaży.

Z istoty swej umowa sprzedaży ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa. Jeżeli z treści umowy wynika, że nabywca nie ma obowiązku zapłaty ceny, czynność prawną należy kwalifikować jako umowę darowizny, natomiast wprowadzenie przez strony do umowy innego niż cena ekwiwalentu spowoduje zakwalifikowanie takiej umowy jako umowy zamiany. Cenę sprzedaży strony uzgadniają w sposób dowolny.


Przedmiot umowyPrzedmiotem sprzedaży nie mogą być rzeczy wyłączone z obrotu.

Umowa sprzedaży mająca za przedmiot takie rzeczy jest nieważna, jako umowa o świadczenie niemożliwe. Pewne rzeczy natomiast mogą być przedmiotem sprzedaży tylko o tyle, o ile zbywca lub nabywca uzyskał stosowne zezwolenie(koncesję).


Forma umowy kupna - sprzedażyPrzepisy kodeksu cywilnego nie zastrzegają dla umowy sprzedaży żadnej szczególnej formy.

Taki obowiązek może natomiast wynikać z umowy lub innych przepisów, na przykład:
1) jeżeli przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo, pod rygorem nieważności wymagana jest forma pisemna z podpisami stron poświadczonymi notarialnie (art. 75 § 1 kc),
2) jeżeli przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego lub spadek, pod rygorem nieważności wymagana jest forma aktu notarialnego (art. 158 i 237 kc w związku z art. 75 § 4 kc oraz art. 1052 § 3 kc),
3) jeżeli przy sprzedaży zastrzeżono prawo własności rzeczy sprzedanej, a rzecz została wydana kupującemu, to zastrzeżenie takie powinno być potwierdzone pismem (art. 590 kc)m
4) przy sprzedaży na raty zastrzeżenie natychmiastowej wymagalności ceny może być dokonane tylko na piśmie przy zawarciu umowy (art. 586 § 1),
5) jeżeli umowa sprzedaży wymagała szczególnej formy, a sprzedawca na jej podstawie wykonuje zastrzeżone w niej prawo odkupu, musi zachować tę samą formę (art. 593 § 2 kc).

Umowa kupna-sprzedaży powinna być sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po egzemplarzu dla każdej ze stron.

Widnieć na niej powinna data jej sporządzenia oraz podpisy każdej ze stron – „kupującego” i „sprzedającego”. Umowa ta powinna zawierać także dane każdej ze stron, tj. imię i nazwisko, adres zameldowania, seria i numer dokument tożsamości oraz przez kogo wydany jest ten dokument.


Elementy umowy sprzedażyElementy konstrukcyjne niezbędne do zakwalifikowania konkretnej umowy jako umowy sprzedaży to:


1) określenie stron (osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznała zdolność prawną),
2) określenie przedmiotu sprzedaży,
3) określenie ceny,
4) dodatkowe deklaracje (np. potwierdzenie świadomości stanu technicznego przedmiotu).

 Do góry