Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Umowa kupna sprzedaży motocykla

Rating:
5.0
Popularity:
Very high
Author: Biurokrata.pl
Published: 14/06/2016

Umowa kupna sprzedaży motocyklaUmowa kupna sprzedaży motocykla jest regulowana przez przepisy kodeksu cywilnego. Powinna zawierać charakterystyczne dla niej elementy, które odróżniają ją od innych umów cywilnoprawnych.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Umowa kupna sprzedaży motocykla


Umowa kupna sprzedaży motocykla jest regulowana przez przepisy kodeksu cywilnego. Powinna zawierać charakterystyczne dla niej elementy, które odróżniają ją od innych umów cywilnoprawnych.

Istotą umowy kupna sprzedaży jest zobowiązanie sprzedawcy do przeniesienia na kupującego własności rzeczy i jej wydania oraz zobowiązanie się kupującego do odebrania rzeczy i zapłacenia sprzedawcy ustalonej ceny. Jeśli mowa o umowie kupna sprzedaży motocykla, to przedmiotem umowy będzie sprzedaż motocykla.

Umowa kupna sprzedaży motocykla jest umową konsensualną, wywołuje skutki prawne przez złożenie zgodnych oświadczeń woli przez strony. Przepisy nie definiują, w jakiej formie należy zawrzeć tę umowę, w związku z czym wybór należy do stron. Umowa kupna sprzedaży motocykla może być zawarta ustnie, jednak najlepiej zachować formę pisemną z uwagi na to, że dokument potrzebny jest do okazania w wydziale komunikacji czy też urzędzie skarbowym. Umowa kupna sprzedaży motocykla  może też służyć za dowód w przypadku konfliktu między stronami.

Umowa kupna sprzedaży motocykla powinna zawierać:
datę i miejsce zawarcia umowy;
dokładne dane Sprzedającego oraz Kupującego pozwalające na ich identyfikację;
precyzyjny opis przedmiotu transakcji: markę/model motocykla, rok produkcji, numer podwozia, numer silnika, numer rejestracyjny, aktualny przebieg, kolor, cenę sprzedaży motocykla podaną w formie wartościowej oraz słownie; oświadczenie Kupującego o znajomości stanu technicznego motocykla; informację o tym, kiedy motocykl zostanie przekazany Kupującemu;
określenie, która ze stron ponosi koszty związane z zawarciem umowy; podpisy obu stron.

Strony mogą określić dodatkowe uwagi lub zapisy umowne według indywidualnych ustaleń tak, by były korzystne dla obu stron oraz nie naruszały przepisów kodeksu cywilnego.


Do góry