Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient

Umowa dzierżawy gruntu

Rating:
5.0
Popularity:
Very high
Author: Biurokrata.pl
Published: 14/06/2016

Umowa dzierżawy gruntuUmowa dzierżawy gruntu regulowana jest przez art. 693-709 Kodeksu cywilnego i przepisami dotyczącymi umowy najmu. Poprzez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Umowa dzierżawy gruntu


Umowa dzierżawy gruntu regulowana jest przez art. 693-709 Kodeksu cywilnego i przepisami dotyczącymi umowy najmu. Poprzez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Cechą charakterystyczną umowy dzierżawy jest jej odpłatność. Umowę tę odróżnia fakt, że wydzierżawiający nie musi być właścicielem przedmiotu umowy.
Mając na uwadze powyższą, kodeksową definicję umowy dzierżawy można wskazać, że umowa dzierżawy gruntu zawierana jest wówczas gdy wydzierżawiający oddaje dzierżawcy do używania i pobierania pożytków grunt.

Kodeks cywilny odróżnia pojęcie gruntu od gruntu rolnego:

Kodeks cywilny art. 46 § 1
Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Jako grunt należy więc ogólnie rozumieć nieruchomość (nie mylić z budynkiem).
Grunty rolne, czyli nieruchomości rolne, definiuje art. 461.

Kodeks cywilny art. 461
Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Gruntem rolnym jest grunt, który można wykorzystywać do działalności rolniczej.

Jeżeli umowa dzierżawy nieruchomości, czyli gruntu, ma trwać przez okres dłuższy niż 1 rok, umowa dzierżawy gruntu powinna zostać sporządzona na piśmie (wynika to z przepisów o najmie, które stosuje się odpowiednio - art. 694 k.c.). Jeśli strony zawrą tę umowę w innej formie (np. ustnej), uznaje się, że dzierżawa została zawarta na czas nieoznaczony.

Dzierżawca nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego. Ponadto dzierżawca powinien dokonywać wszelkich napraw, które pozwolą na zachowanie przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym. Jednocześnie, chcąc dokonać trwałych modyfikacji, w pierwszej kolejności powinien uzyskać zgodę wydzierżawiającego.Do góry