Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Umowa darowizny kwoty pieniężnej

Rating:
5.0
Popularity:
High
Author: Biurokrata.pl
Published: 03/12/2014

Umowa darowizny kwoty pieniężnejFormularz umowy darowizny kwoty pieniężnej.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Wniosek o pozwolenie na widzenie

Zezwolenie na widzenie umożliwia osobie bliskiej, w określonych sytuacjach, na bezpośredni kontakt z osobą tymczasowo aresztowaną. 


Wniosek o zaliczkę

Formularz wniosku o zaliczkę na pokrycie wydatków.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Umowa darowizny kwoty pieniężnej - szczegółyUmowa darowizny pieniędzy zawierana jest gdy darczyńca podejmuje zobowiązanie o przekazaniu obdarowanemu (bezpłatnie) środków finansowych ze swojego majątku.

Zgodnie z prawem oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Gdy umowa darowizny zostaje zawarta bez zachowania tej formy, staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. W praktyce oznacza to, iż możemy dokonać umowy darowizny kwoty pieniężnej bez zachowania formy aktu notarialnego. W takiej sytuacji dochodzi ona do skutku z chwilą jej wykonania tzn. przekazania kwoty pieniężnej obdarowanemu.

Darczyńca może w umowie zobowiązać obdarowanego do określonego działania np. do przeznaczenia przedmiotu darowizny na określony cel. Jeżeli decydujemy się na zamieszczenie w umowie polecenia, powinno ono zostać jasno wskazane. Po śmierci obdarowanego wykonania polecenia mogą żądać jego spadkobiercy. Obdarowany może odmówić wypełnienia polecenia, jeżeli jest to usprawiedliwione wskutek istotnej zmiany stosunków. Jeżeli wypełnienia polecenia żąda darczyńca lub jego spadkobiercy, obdarowany może zwolnić się przez wydanie przedmiotu darowizny w naturze w takim stanie, w jakim przedmiot ten się znajduje. Ponadto obdarowany może zwolnić się od spełnienia polecenia przez zwrot darczyńcy przedmiotu darowizny.

W przypadku członków najbliższej rodziny warto przekazać darowiznę na rachunek bankowy, aby w ten sposób uzyskać zwolnienie od podatku (tylko gdy kwota przekazanego majątku w przeciągu 5 lat przekracza łącznie 9.637 zł).

Zgodnie bowiem z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli spełnią oni następujące warunki:
1) przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9.637 zł;
2) nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych zostanie zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego;
3) otrzymanie darowizny zostanie udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.


Treść umowy darowiznyDecydując się na zawarcie umowy w formie pisemnej pamiętajmy o określeniu miejsca i daty jej sporządzenia, stron umowy oraz przedmiotu umowy darowizny. W umowie wskażmy zatem dokładnie kwotę pieniężną.

W umowie powinny znaleźć się także oświadczenia stron:

darczyńcy o przekazaniu określonej kwoty pieniężnej na rzecz obdarowanego oraz obdarowanego o przyjęciu przedmiotu darowizny. Pamiętajmy o podpisach złożonych przez obie strony (obdarowanych i darczyńców).


Do góry