Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Rating:
5.0
Popularity:
Medium
Author: Biurokrata.pl
Published: 25/06/2014

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniemFormularz rozwiązania umowy o pracę z podaniem terminu wypowiedzenia.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Aktualizacja informacji pracowniczej w związku ze zmianą okresów wypowiedzenia terminowych umów

Aktualizacja informacji pracowniczej w związku ze zmianą okresów wypowiedzenia terminowych umów o pracę
W przypadku zmiany warunków zatrudnienia wynikających z przepisów prawnych pracodawca niezwłocznie informuje o nich pracownika, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy.


Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Pracownik, który wyrazi chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych może spodziewać się szeregu udogodnień ze strony zatrudniającego.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - informacje dodatkowe.Wypowiedzenie umowy o pracę - jest oświadczeniem woli złożonym przez jedną stronę stosunku pracy drugiej stronie, powodującym rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wskazanego w oświadczeniu zwanego okresem wypowiedzenia, czyli okresu od momentu wypowiedzenia do ustania stosunku pracy.Wypowiedzenie stanowi podstawowy sposób rozwiązania umowy na czas nieokreślony i na okres próbny.

Wypowiedzenie umowy na czas określony jest możliwe:
1) jeśli umowa została zawarta na co najmniej 6-mcy i została w niej zamieszczona klauzula,dopuszczająca wcześniejsze jej rozwiązanie z 2 tygodniowym wypowiedzeniem
2) w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy
3) w razie wypowiadania pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia

Długość okresu wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy o prace a w przypadku umów na czas próbny i nieokreślony także od stażu pracy u danego pracodawcy.

Długość okresu wypowiedzenia:
1) umowa na okres próbny:
      a) 3 dni robocze,jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
      b) 1 tydzień jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
      c) 2 tygodnie gdy okres próbny wynosi 3 miesiące.
2) umowa na czas nieokreślony:
      a) 2 tygodnie jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 m-cy;
      b) 1 miesiąc jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6-mcy;
      c) 3 miesiące jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
3) umowa na czas określony:
      a) w sytuacjach kiedy możliwe jest jej wypowiedzenie 2 tygodnie.
4) umowa na wykonanie określonej pracy:
      a) w sytuacjach kiedy możliwe jest jej wypowiedzenie 2 tygodnie.
5) umowa na zastępstwo:
      a) 3 dni robocze.

W okresie wypowiedzenia pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia pracownicze.

Ponadto w przypadku dokonania wypowiedzenia przez pracodawcę może skorzystać ze zwolnienia na poszukiwanie pracy z zachowaniem praw do wynagrodzenia:
1) 2 dni robocze jeśli okres wypowiedzenia nie przekracza 1 miesiąca;
2) 3 dni robocze jeśli okres wypowiedzenia trwa 3 miesiące.


Do góry