Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rating:
5.0
Popularity:
Very high
Author: Biurokrata.pl
Published: 03/12/2014

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stronFormularz rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Oświadczenie o kompensacie

Kompensata to jedna z metod rozliczeń zobowiązań. Polega na bezgotówkowym rozliczeniu wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy kontrahentami.Faktura bez vat podatnika korzystającego ze zwolnienia

Nowelizacja przepisów podatkowych dała możliwość podatnikom korzystającym ze zwolnienia podmiotowego z VAT wystawiania faktur. Do tej pory sprzedaż dokumentowali rachunkami, których obecnie nie zniesiono, jednak nadano dodatkową możliwość wyboru dokumentowania sprzedaży fakturami. Obecnie nievatowcy mają możliwość wystawiania faktur bez VAT.Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Dodatkowe informacje dotyczące porozumienia stron w przypadku rozwiązanie umowy o pracę.Porozumienie stron jest zgodnym oświadczeniem stron stosunku pracy, które dążą do rozwiązania umowy o pracę.

Główną cechą tego sposobu jest jego przejrzystość i bezkonfliktowy charakter. Strony wspólnie decydują o sposobie i samym fakcie rozwiązania łączącej ich umowy o pracę.

Za porozumieniem stron można rozwiązać każdy rodzaj umowy, w tym także umowę z pracownikiem podlegającym ochronie przed zwolnieniem (w wieku przedemerytalnym, z kobietą w ciąży). Z inicjatywą rozwiązania może wystąpić zarówno pracownik jak i pracodawca. Warunkiem skuteczności porozumienia jest zgoda obu stron stosunku pracy. Najważniejszym elementem uzgodnienia jest data rozwiązania stosunku pracy.

W porozumieniu możliwe jest swobodne oznaczenie momentu rozwiązania umowy o pracę. Oznacza to, że pracownik może pracować o wiele dłużej niż pozostając na okresie wypowiedzenia. W razie zgody pracownika i pracodawcy możliwe jest również przesunięcie ustalonego już terminu. Przesunięcie może być zarówno skróceniem jak i wydłużeniem trwania umowy o pracę.

Ważne, że poza przypadkami, gdy pracownik będzie kwestionował wady swojego oświadczenia woli przy podpisywaniu tego dokumentu, nie jest możliwe odwołanie się od tego sposobu rozwiązania stosunku pracy.


Forma i treść porozumieniaPorozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy może być dokonane w dowolnej formie.

Forma ustna jest zupełnie wystarczająca, jednak forma pisemna ma duże znaczenie dowodowe.

Dla ważności porozumienia nie ma znaczenia kto wyszedł z jego inicjatywą. Jeżeli do porozumienia dochodzi z powodu problemów pracodawcy, warto pod uwagę wziąć ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunku pracy. Ważne jest jednak aby porozumienie zawierało wtedy przyczyny zawarte już w jego tytule.


Nie ma żadnych wytycznych, co do treści porozumienia.

Istotne jest, aby wskazane zostało, iż strony zgodnie rozwiązują stosunek pracy. Ważne jest także określenie daty, z którą stosunek ten ulega rozwiązaniu. Jeżeli zdarzy się natomiast, że strony nie określą, nawet w sposób dorozumiany, terminu rozwiązania stosunku pracy, należy przyjąć, że umowa rozwiąże się w dniu zawarcia porozumienia. Ponadto w treści porozumienia proponuje się zwykle wpisanie postanowienia, które w razie wątpliwości będzie świadczyło o tym, iż strony nie będą miały już żadnych wzajemnych roszczeń ze stosunku pracy.


Uwaga - Zasiłek dla bezrobotnych!Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron powoduje, że pracownik stając się bezrobotnym nie będzie pobierał zasiłku przez okres karencji, który w takim przypadku wynosi 6 miesięcy. Dopiero po tym okresie bezrobotnemu zasiłek będzie przysługiwał.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.