Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rating:
5.0
Popularity:
Very high
Author: Biurokrata.pl
Published: 03/12/2014

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stronFormularz rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Dodatkowe informacje dotyczące porozumienia stron w przypadku rozwiązanie umowy o pracę.Porozumienie stron jest zgodnym oświadczeniem stron stosunku pracy, które dążą do rozwiązania umowy o pracę.

Główną cechą tego sposobu jest jego przejrzystość i bezkonfliktowy charakter. Strony wspólnie decydują o sposobie i samym fakcie rozwiązania łączącej ich umowy o pracę.

Za porozumieniem stron można rozwiązać każdy rodzaj umowy, w tym także umowę z pracownikiem podlegającym ochronie przed zwolnieniem (w wieku przedemerytalnym, z kobietą w ciąży). Z inicjatywą rozwiązania może wystąpić zarówno pracownik jak i pracodawca. Warunkiem skuteczności porozumienia jest zgoda obu stron stosunku pracy. Najważniejszym elementem uzgodnienia jest data rozwiązania stosunku pracy.

W porozumieniu możliwe jest swobodne oznaczenie momentu rozwiązania umowy o pracę. Oznacza to, że pracownik może pracować o wiele dłużej niż pozostając na okresie wypowiedzenia. W razie zgody pracownika i pracodawcy możliwe jest również przesunięcie ustalonego już terminu. Przesunięcie może być zarówno skróceniem jak i wydłużeniem trwania umowy o pracę.

Ważne, że poza przypadkami, gdy pracownik będzie kwestionował wady swojego oświadczenia woli przy podpisywaniu tego dokumentu, nie jest możliwe odwołanie się od tego sposobu rozwiązania stosunku pracy.


Forma i treść porozumieniaPorozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy może być dokonane w dowolnej formie.

Forma ustna jest zupełnie wystarczająca, jednak forma pisemna ma duże znaczenie dowodowe.

Dla ważności porozumienia nie ma znaczenia kto wyszedł z jego inicjatywą. Jeżeli do porozumienia dochodzi z powodu problemów pracodawcy, warto pod uwagę wziąć ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunku pracy. Ważne jest jednak aby porozumienie zawierało wtedy przyczyny zawarte już w jego tytule.


Nie ma żadnych wytycznych, co do treści porozumienia.

Istotne jest, aby wskazane zostało, iż strony zgodnie rozwiązują stosunek pracy. Ważne jest także określenie daty, z którą stosunek ten ulega rozwiązaniu. Jeżeli zdarzy się natomiast, że strony nie określą, nawet w sposób dorozumiany, terminu rozwiązania stosunku pracy, należy przyjąć, że umowa rozwiąże się w dniu zawarcia porozumienia. Ponadto w treści porozumienia proponuje się zwykle wpisanie postanowienia, które w razie wątpliwości będzie świadczyło o tym, iż strony nie będą miały już żadnych wzajemnych roszczeń ze stosunku pracy.


Uwaga - Zasiłek dla bezrobotnych!Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron powoduje, że pracownik stając się bezrobotnym nie będzie pobierał zasiłku przez okres karencji, który w takim przypadku wynosi 6 miesięcy. Dopiero po tym okresie bezrobotnemu zasiłek będzie przysługiwał.


Do góry