Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Rozwiązanie  umowy o pracę za porozumieniem stron

Rating:
5.0
Popularity:
High
Author: Biurokrata.pl
Published: 15/06/2016

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stronWypowiedzenie umowy o pracę to zakończenie stosunku pracy, mogące nastąpić zarówno ze strony pracownika jak i pracodawcy niezależnie od okresu na jaki umowa została zawarta.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych, zobowiązany jest prowadzić ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Jakie dane powinna zawierać ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych.

Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli

Kontrola podatkowa, czyli poszukiwanie przez organy państwowe niezadeklarowanego dochodu lub kosztów nielegalnie odliczonych od przychodu u podmiotów podejrzewanych o uchylanie się od zobowiązań podatkowych.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić na skutek:

-wspólnej decyzji pracodawcy i pracownika, czyli na mocy porozumienia stron,
-wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czyli rozwiązania umowy za wypowiedzeniem,
-wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia,
-upływu czasu, na który została zawarta,
-ukończenia pracy, której wykonania dotyczyła zawarta umowa.

Sposób w jaki pracownik rozstał się z firmą ma również wpływ na jego prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Jeśli umowa o pracę zostaje rozwiązana na skutek wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, były pracownik otrzyma zasiłek w ciągu 7 dni od daty zarejestrowania się w urzędzie pracy. W przypadku porozumienia stron traci to prawo i pomoc finansową otrzyma dopiero po 90 dniach od zarejestrowania. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji firmy, lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.