Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Regulamin korzystania z komputerów służbowych

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 23/01/2015

Regulamin korzystania z komputerów służbowychRegulamin korzystania z komputerów służbowych precyzuje służbowe zasady korzystania ze sprzętu komputerowego w firmie.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań kontrahenta

Żądanie od kontrahenta złożenia oświadczenia o braku wymagalnych zobowiązań nie jest powszechne w obrocie gospodarczym. Jednak w niektórych sytuacjach można uznać je za szczególną dbałość o własne interesy.

Umowa o pracę nakładcza

Praca nakładcza to forma zatrudnienia odrębna od stosunku pracy.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Komputery, telefony czy samochody służbowe to coraz bardziej powszechne narzędzia pracy. Jednak mimo że znajdują się one na wyposażeniu zdecydowanej większości zakładów pracy, ich wykorzystywanie nie jest uregulowane przez powszechne prawo pracy. Wobec braku zapisów ustawowych szczególnego znaczenia nabierają firmowe zasady korzystania ze służbowego sprzętu. Mogą się one opierać na konkretnych zapisach w aktach zakładowych, postanowieniach umownych czy też praktyce zakładowej. W tym celu można np. stworzyć

Regulamin korzystania z komputerów służbowychSłużbowe zasady korzystania ze sprzętu komputerowegoPracownik podejmujący pracę na rzecz konkretnego pracodawcy ma prawo oczekiwać od niego zapewnienia przez niego materiałów i urządzeń koniecznych do realizowania obowiązków służbowych. Do standardowego wyposażenia stanowiska pracy należy dzisiaj komputer oraz telefon. Coraz częściej na biurku pracownika pojawia się też drukarka i faks. Wszystkie te urządzenia znajdują się na ogół w ciągłym użytkowaniu, stąd duże ryzyko ich uszkodzenia czy korzystania z nich niezgodnie z zasadami bezpiecznej eksploatacji. Nie można też wykluczyć występującej niekiedy sytuacji wykorzystywania przez pracownika mienia pracodawcy niezgodnie z jego "służbowym" przeznaczeniem. Te wszystkie okoliczności sprawiają, że korzystnym dla obu stron stosunku pracy rozwiązaniem jest unormowanie na poziomie zakładu pracy zasad pracy ze służbowym sprzętem.

Pracodawca może wprowadzić w tej kwestii odpowiednie regulacje w przepisach zakładowych, odrębnym regulaminie lub ewentualnie w umowie o pracę. Ich przedmiotem mogą być przykładowo warunki monitorowania przez pracodawcę sposobu korzystania przez pracowników z komputera służbowego. Wspomniane regulacje mogą też dotyczyć wykorzystywania sprzętu służbowego do celów prywatnych. Co ważne, postanowienia takich wewnętrznych regulacji nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż powszechne prawo pracy. Jeżeli będą odbiegać "na minus" od rozwiązań ustawowych, wówczas z mocy prawa będą nieważne (art. 9 K.p.). Skutkiem nieważności dotknięty będzie np. zapis regulaminowy, zgodnie z którym pracownik wyraża zgodę na potrącenie nieznanej jeszcze co do wysokości kwoty z tytułu przyszłych, potencjalnych szkód w mieniu służbowym.


Do góry