Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Pełnomocnictwo do określonej czynności procesowej

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 11/08/2016

Pełnomocnictwo do określonej czynności procesowejPełnomocnik procesowy to upoważniony reprezentant strony postępowania sądowego, który może dokonywać rozmaitych czynności procesowych (np. wniesienie pozwu, odpowiedzi na pozew, dalszych pism procesowych, czy wniosku o zabezpieczenie powództwa) w jej imieniu.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Rezygnacja z Cyfrowego Polsatu

Rezygnacja z Cyfrowego Polsatu jest pismem, które należy złożyć jeżeli chce się zakończyć korzystanie z usług telewizyjnych Polsatu.Lista osób upoważnionych do odbioru dziecka ze żłobka/przedszkola

Osoby wpisane na listę są zobowiązane do okazania dowodu tożsamości przed odebraniem dziecka z placówki. 

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Pełnomocnictwo procesowe

Pełnomocnik procesowy to upoważniony reprezentant strony postępowania sądowego, który może dokonywać rozmaitych czynności procesowych (np. wniesienie pozwu, odpowiedzi na pozew, dalszych pism procesowych, czy wniosku o zabezpieczenie powództwa) w jej imieniu.

Co do zasady, zgodnie z art. 91 kodeksu postępowania cywilnego samo udzielenie pełnomocnictwa procesowe wiąże się co do zasady z umocowaniem pełnomocnika do:
   - wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie      postępowania i    
     postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;
   - wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;
   - zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym      pełnomocnictwie;
   - odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

Przed udzieleniem pełnomocnictwa zwróć uwagę na jego treść. Jeżeli treść pełnomocnictwa nie stanowi inaczej, pełnomocnik będzie mógł w twoim imieniu zrzec się roszczenia czy też uznać powództwo strony przeciwnej.

W przypadku tzw. profesjonalnych pełnomocników procesowych (adwokat lub radca prawny) mogą oni również udzielać dalszego pełnomocnictwa procesowego, co w prostym przełożeniu oznacza, że mogą oni upoważnić także innego radcę prawnego lub adwokata do reprezentowania swojego klienta.

Kto może być pełnomocnikiem?

Przepisy postępowania cywilnego tak jak nie nakładają obowiązku (poza pewnymi przypadkami jak m.in. postępowania ze skargi kasacyjnej) występowania przed sądem za pośrednictwem radcy prawnego i adwokata, tak też nie ograniczają kręgu osób mogących reprezentować stronę przed sądem wyłącznie do tych profesjonalnych podmiotów.

W określonych sytuacjach stronę może zastępować nie tylko adwokat lub radca prawny, lecz również członek najbliższej rodzi, pracownik, czy nawet organ jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 87 § 1 kodeksu postępowania cywilnego pełnomocnikiem może być bowiem także rodzic, małżonek, rodzeństwo, zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Pełnomocnikiem strony może być zatem jej syn, wnuk, czy nawet prawnuk.

W sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem może być również przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie.

Zwróć uwagę, że w przypadku spraw o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka, jak również o roszczenia alimentacyjne, pełnomocnik ten może reprezentować jedynie stronę powodową. Przedstawiciel organizacji społecznej nie może zatem reprezentować strony pozwanej.

Inne podmioty
Pełnomocnikami procesowymi mogą być także inne podmioty. W zależności od charakteru strony oraz przedmiotu postępowania jej zastępcą przed sądem może być przedstawiciel organizacji zrzeszającej rolników indywidualnych (w odniesieniu do rolnika będącego jej członkiem, w sprawach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego), przedstawiciel organizacji konsumenckiej (w sprawach związanych z ochroną praw konsumentów, jeżeli reprezentowana strona jest konsumentem), przedstawiciel organizacji wspierającej własność przemysłową (w sprawach ochrony własności przemysłowej, jeżeli stroną reprezentowaną jest twórca).

W sprawach dotyczących ochrony praw konsumentów powództwo może być wytoczone w imieniu konsumenta przez miejskiego rzecznika praw konsumentów.

Źródło: http://www.infor.pl/prawo/w-sadzie/strony-postepowania/313254,Kto-i-kiedy-moze-byc-pelnomocnikiem-procesowym.html


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.