Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient

Oswiadczenie o niepobieraniu wcześniej jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Rating:
5.0
Popularity:
High
Author: Biurokrata.pl
Published: 21/04/2015

Oswiadczenie o niepobieraniu wcześniej jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dzieckaOświadczenie o niepobieraniu wcześniej jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, czyli becikowego.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - BecikoweJednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka w związku z urodzeniem się żywego dziecka.

Świadczenie wypłacane jest w jednorazowej kwocie 1000 zł na każde dziecko.


Warunki otrzymania becikowegoW celu otrzymania "becikowego" koniecznym jest złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

W przypadku dziecka objętego opieką faktyczną lub opieką prawną, a także w przypadku dziecka przysposobionego wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną lub od dnia przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 
Od 1 stycznia 2013 roku otrzymanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego - dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1.922,00 zł.

Uwaga - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje gdy matka dziecka nie pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu
Wymagane dokumentyDo wniosku o becikowe dołączamy następujące dokumenty:


1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o becikowe,
2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka,
3. pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe w innej gminie,
4. zaświadczenie lekarskie o opiece medycznej od 10 tygodnia ciąży.


Do góry