Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Oswiadczenie o niepobieraniu wcześniej jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Rating:
5.0
Popularity:
High
Author: Biurokrata.pl
Published: 21/04/2015

Oswiadczenie o niepobieraniu wcześniej jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dzieckaOświadczenie o niepobieraniu wcześniej jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, czyli becikowego.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - BecikoweJednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka w związku z urodzeniem się żywego dziecka.

Świadczenie wypłacane jest w jednorazowej kwocie 1000 zł na każde dziecko.


Warunki otrzymania becikowegoW celu otrzymania "becikowego" koniecznym jest złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

W przypadku dziecka objętego opieką faktyczną lub opieką prawną, a także w przypadku dziecka przysposobionego wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną lub od dnia przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 
Od 1 stycznia 2013 roku otrzymanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego - dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1.922,00 zł.

Uwaga - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje gdy matka dziecka nie pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu
Wymagane dokumentyDo wniosku o becikowe dołączamy następujące dokumenty:


1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o becikowe,
2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka,
3. pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe w innej gminie,
4. zaświadczenie lekarskie o opiece medycznej od 10 tygodnia ciąży.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.