Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Odwołanie od decyzji administracyjnej

Rating:
5.0
Popularity:
Medium
Author: Biurokrata.pl
Published: 03/12/2014

Odwołanie od decyzji administracyjnejFormularz odwołania od decyzji administracyjnej.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Oświadczenie sprawcy wypadku

Formularz oświadczenia sprawcy wypadku, wraz z protokołem opisującym okoliczności zdarzenia, jak również uszkodzenia wynikłe z wypadku, a także wskazujący świadków.

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo jest formą upoważnienia danego przez jedną osobę drugiej, która w imieniu dającego pełnomocnictwo ma dokonać określonej w pełnomocnictwie czynności prawnej.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Odwołanie od decyzji administracyjnejOdwołanie od decyzji wydanej przez urząd jest określone ściśle przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

 Organy administracji publicznej - urzędy, załatwiają daną sprawę poprzez wydanie decyzji. Dokument ten, oprócz rozstrzygnięcia i uzasadnienia, zawiera również pouczenie, czy i w jakim trybie przysługuje odwołanie (odwołać się można tylko od decyzji wydanej w pierwszej instancji). Odwołanie wnosi się do organu wyższego stopnia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji. Natomiast od decyzji wydanej przez ministra oraz przez samorządowe kolegium odwoławcze, odwołanie nie przysługuje. W takich wypadkach jedyne, co możemy zrobić, to wnieść wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji lub jej ustnego ogłoszenia.

Przepisy szczególne mogą wprowadzać inne terminy odwołania. Jeżeli odwołanie zostanie złożone po terminie, organ odwoławczy stwierdza postanowieniem niedopuszczalność odwołania, a od takiego postanowienia nie przysługuje zażalenie, gdyż jest to decyzja ostateczna.


Rozpatrzenie odwołaniaOdwołania rozpatruje organ wyższego stopnia, który wydaje ponownie decyzję.

Od tej decyzji nie przysługuje już odwołanie, ponieważ postępowanie administracyjne w naszym kraju jest tylko dwuinstancyjne. Od decyzji odwoławczych kończących postępowanie w II instancji przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odwołanie można wnieść pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej czy ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej.


Treść odwołania od decyzji administracyjnejW odwołaniu powinno znaleźć się imię i nazwisko wnoszącego, adres oraz żądanie.

Istotnym jest, że odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, iż strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. W związku z tym nie musimy podawać konkretnych zarzutów wobec otrzymanej decyzji, wystarczy, że napiszemy, iż nie zgadzamy się z wydaną decyzją i żądamy ponownego rozpatrzenia sprawy lub uchylenia decyzji.

 Do góry