Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

Rating:
5.0
Popularity:
Medium
Author: Biurokrata.pl
Published: 10/08/2016

Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodówPracownik mieszkający poza miejscowością wykonywania pracy, ponosi dodatkowe koszty związane z dojazdem do miejsca pracy. W takiej sytuacji jest możliwe wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy z podwyższonymi kosztami uzyskania przychodu.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Umowa kupna sprzedaży

Formularz umowy kupna-sprzedaży.

Wniosek o pozwolenie na budowe

Wniosek o pozwolenie na budowę składa wnioskodawca (inwestor lub jego pełnomocnik) we właściwym starostwie powiatowym. Stronami postępowania w tej sprawie są, oprócz wnioskodawcy (inwestora i / lub właścicieli) użytkownicy wieczyści, zarządcy nieruchomości i właściciele nieruchomości leżących w tzw. obszarze oddziaływania planowanego obiektu.Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów


Pracownik mieszkający poza miejscowością wykonywania pracy, ponosi dodatkowe koszty związane z dojazdem do miejsca pracy. W takiej sytuacji jest możliwe wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy z podwyższonymi kosztami uzyskania przychodu.

Przychód uzyskiwany przez pracownika na podstawie umowy o pracę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wartość podatku naliczana jest od dochodu pomniejszonego o pracownicze koszty uzyskania przychodów.

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:
   - wynoszą 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku  
     służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
   - nie mogą przekroczyć łącznie 2002,05 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z  tytułu więcej niż jednego
     stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
   - wynoszą 139,06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668,72 zł, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania
     podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik      nie uzyskuje dodatku za rozłąkę,
   - nie mogą przekroczyć łącznie 2502,56 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego
     stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest
     położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Przy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy stosuje się koszty uzyskania przychodu w wysokości 139,06 zł, tylko jeżeli pracownik złoży oświadczenie, że miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

 


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.