Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Rating:
5.0
Popularity:
Medium
Author: Biurokrata.pl
Published: 03/02/2015

Oświadczenie o odstąpieniu od umowyFormularz oświadczenia odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Ewidencja prezentów o małej wartości

Nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego firmy jest opodatkowane VAT, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu:
     - nabycia,
     - importu,
     - wytworzenia tych towarów/ich części składowych.
Mówi o tym art. 7 ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowią tutaj prezenty o małej wartości.


Świadectwo pracy

Formularz świadectwa pracy, wydawanego pracownikowi przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwaUmowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa są to umowy zawierane przez konsumenta i przedsiębiorcę poza miejscem, które przedsiębiorca przeznaczył do obsługi klientów (np. biuro, sklep, a także podczas wizyty przedsiębiorcy w miejscu pracy czy też zamieszkania konsumenta).
Umowa zawarta na odległośćUmowa zawarta na odległość to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (np. zakupy w e-sklepie, rejestracja w portalu internetowym).
Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwaKonsument, który zawarł umowę na odległość (np. kupił przez internet odzież lub sprzęt AGD), ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

Aby odstąpić od umowy należy złożyć w dziesięciodniowym terminie oświadczenie na piśmie.

Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia do przedsiębiorcy. Najlepiej zrobić to listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, lub osobiście w lokalu przedsiębiorcy, za potwierdzeniem dostarczenia. Niektórzy sprzedawcy umożliwiają odstąpienie od umowy za pomocą swojej strony internetowej. W takim przypadku muszą potwierdzić otrzymanie oświadczenia, np. wysyłając e-mail do konsumenta. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.


Obowiązki przedsiębiorcy i konsumentaPrzedsiębiorcy nie wolno zastrzegać, iż odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w wypadku uiszczenia określonej kwoty, tak zwanego odstępnego. Po odstąpieniu konsumenta od umowy uważa się ją za niezawartą, dlatego strony mają obowiązek zwrotu świadczeń w stanie w zasadzie niezmienionym. Zwrot ten powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić nie tylko wartość oddawanego towaru, lecz także koszt związany z najtańszym spośród zawartych w ofercie sprzedawcy sposobów jego dostarczenia.

Oznacza to, że przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zatem jeżeli były do wyboru takie opcje dostawy towaru jak: odbiór osobisty 0 zł, list polecony 10 zł, kurier 20 zł, to sprzedawca zwraca konsumentowi koszt w wysokości 10 zł (najtańszy z zaproponowanych opcji). Nie należy tu uwzględniać odbioru osobistego, gdyż nie jest to sposób dostarczenia rzeczy.

Konsument natomiast ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz.

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub przed zawarciem umowy nie poinformował konsumenta o tej konieczności.


Ustawa wymienia siedem rodzajów umów, w przypadku, których odstąpienie nie jest możliwe.Są to umowy:


1. o charakterze ciągłym lub okresowym, zawierane na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli konsument mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność drugiej strony umowy, a zarazem w tej ofercie lub informacji, jak i w umowie, zastrzeżono prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia,
2. sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta,
3. powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 EURO,
4. o prace budowlane,
5. dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych,
6. ubezpieczenia, w tym o członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych, oraz reasekuracji,
7. dotyczących papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych (usługi inwestycyjne).


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.