Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Ewidencja prezentów o małej wartości

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 15/07/2016

Ewidencja prezentów o małej wartościNieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego firmy jest opodatkowane VAT, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu:
     - nabycia,
     - importu,
     - wytworzenia tych towarów/ich części składowych.
Mówi o tym art. 7 ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowią tutaj prezenty o małej wartości.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

Formularz wniosku o udzielenie bezpłatnego urlopu wychowawczego, który przysługuje każdemu pracownikowi, do opieki nad urodzonym dzieckiem w wieku do 4 lat.

Pełnomocnictwo do określonej czynności procesowej

Pełnomocnik procesowy to upoważniony reprezentant strony postępowania sądowego, który może dokonywać rozmaitych czynności procesowych (np. wniesienie pozwu, odpowiedzi na pozew, dalszych pism procesowych, czy wniosku o zabezpieczenie powództwa) w jej imieniu.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Ewidencja prezentów o małej wartości


Nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego firmy jest opodatkowane VAT, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu:
     - nabycia,
     - importu,
     - wytworzenia tych towarów/ich części składowych.
Mówi o tym art. 7 ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowią tutaj prezenty o małej wartości.

Art. 7 ust. 4 Ustawy o podatku od towarów i usług - prezenty o małej wartości
Przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:
o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób, których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.