Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy oraz lekarza

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 25/06/2014

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy oraz lekarzaFormularz deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, a w wyjątkowych przypadkach osoba upoważniona przez niego, przekazuje pisemny „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”

Wniosek o wydanie EKUZ dla osób ubezpieczonych

Formularz wniosku o wydanie EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) dla osób ubezpieczonych (wyjazd turystyczny). Kartę wydaje się w związku z pobytem czasowym w innym państwie UE/EFTA.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Informacje dodatkowe o wzorach deklaracji z dnia 15 czerwca 2014 roku.Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnejUbezpieczony ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ spośród osób posiadających umowę z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji wskazującej na wybór konkretnego lekarza, pielęgniarki, położnej. Nie obowiązuje rejonizacja.

Ubezpieczonemu przysługuje prawo wyboru tylko jednego lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ i nie ma obowiązku zapisywania całej rodziny do tej samej osoby udzielającej świadczeń. Deklaracja, którą wypełnia ubezpieczony powinna być dostępna w każdej placówce podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz, pielęgniarka, położna POZ nie mogą odmówić żadnemu ubezpieczonemu zapisania się na listę podopiecznych ze względu na wiek, płeć, czy stan zdrowia. Jedyne ograniczenia, jakie mogą zaistnieć podczas składania deklaracji, wynikają z limitów podopiecznych przypadających na jedną osobę udzielającą świadczeń zdrowotnych.

Fundusz Zdrowia przypomina także, że dokonujący wyboru nie ma obowiązku złożenia deklaracji we wszystkich, trzech zakresach świadczeń u tego samego świadczeniodawcy. Wybór dotyczy imiennego wskazania osób udzielających świadczeń (tzn. lekarza, pielęgniarki albo położnej) u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej. Wskazywany sposób dokonywania wyboru przez pacjenta stanowi jego suwerenną decyzję, która nie może być zakłócona przez świadczeniodawcę, który warunkuje przyjęcie takiej deklaracji od dokonania równoczesnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej.


Zmiana lekarza, pielęgniarki, położnej rodzinnejUbezpieczony ma prawo wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż trzy razy w roku (z dniem 15 czerwca nastąpiło zwiększenie tej liczby z dwóch do trzech). W przypadku, gdy pacjent po raz czwarty (i każdy następny) w danym roku kalendarzowym zmienia lekarza POZ, pielęgniarkę lub położną rodzinną - wówczas jest zobowiązany do wniesienia na rachunek Oddziału Funduszu, właściwego do miejsca świadczenia, opłaty w wysokości 80 zł. Zmieniając lekarza, pielęgniarkę, położną POZ, należy pamiętać o przekazaniu swojej dokumentacji medycznej nowemu świadczeniodawcy. Poprzedni świadczeniodawca jest zobowiązany do wydania na wniosek ubezpieczonego kopii lub odpisów dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego. Koszty wykonania kserokopii lub odpisu ponosi wnioskujący, w tym przypadku pacjent.


W obowiązujących od dnia 15 czerwca 2014 wzorach deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

, w przypadku gdy deklaracja dotyczy dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, wpisuje się nr PESEL rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego, do czasu uzyskania przez dziecko własnego numeru PESEL. Po nadaniu dziecku numeru PESEL i dostarczeniu tego numeru do świadczeniodawcy, numer ten jest dopisywany na deklaracji.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.