Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Zgoda na publikacje wizerunku pracownika

Rating:
5.0
Popularity:
Medium
Author: Biurokrata.pl
Published: 02/02/2017

Zgoda na publikacje wizerunku pracownikaRozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. 

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą przedsiębiorca ma możliwość przekazania prywatnego majątku na potrzeby swojej firmy.Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Przez zawarcie umowy o zakazie konkurencji pracownik zobowiązuje się, że nie będzie prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Czy zgoda na publikacje wizerunku pracownika jest konieczna?


W przypadku rozpowszechniania wizerunku osoby na nim przedstawionej bez wymaganego zezwolenia, osoba, której prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która się dopuściła naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności by złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie.

Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub – na jego żądanie – zobowiązać sprawcę do uiszczenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany przez niego cel społeczny.

Brak właściwej zgody (oświadczenia) na rozpowszechnianie wizerunku może pociągać za sobą daleko idące konsekwencje prawne.

Ciężar dowodu, iż rozpowszechnianie wizerunku nie wykroczyło poza uzyskany zakres zezwolenia i określony cel, spoczywa na rozpowszechniającym ten wizerunek. O dokonaniu naruszenia dobra osobistego będzie jednak decydować obiektywna ocena konkretnych okoliczności, nie zaś subiektywne odczucie osoby zainteresowanej.


Osoba, której wizerunek ma być wykorzystywany, może dowolnie ograniczyć zakres zezwolenia

na jego rozpowszechnianie: zezwolić na publikację tylko w oznaczonym czasopiśmie i/lub tylko w związku z oznaczonymi okolicznościami (np. w związku z określonym artykułem prasowym), wyznaczyć granice czasowe publikacji.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.