Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 12/08/2016

Zgoda na przetwarzanie wizerunku uczniaOchrona danych osobowych dotyczy też placówek państwowych, takich jak szpitale, urzędy czy szkoły. Te ostatnie często wykorzystują wizerunki swoich uczniów dla celów promocyjno-marketingowych, czy to umieszczając je w szkolnych gablotach, czy też tworząc galerie na stronie internetowej. Szkoła musi posiadać prawo do przetwarzania danych osobowych podopiecznego. Konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie wizerunku tegoż ucznia.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Pocztowa książka nadawcza

Pocztowa książka nadawcza jest bardzo przydatna tym, którzy potrzebują szczegółowej rejestracji korespondencji wychodzącej z firmy. W pocztowej książce nadawczej dokumentuje się liczbę oraz rodzaj nadanych w danym dniu listów czy przesyłek.

Wniosek o wydanie interpretacji ZUS

Wydanie interpretacji kojarzy się przede wszystkim z przepisami podatkowymi. Jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych również oferuje możliwość wystawienia indywidualnej interpretacji - wynika to z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 10).Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia

Ochrona danych osobowych dotyczy też placówek państwowych, takich jak szpitale, urzędy czy szkoły. Te ostatnie często wykorzystują wizerunki swoich uczniów dla celów promocyjno-marketingowych, czy to umieszczając je w szkolnych gablotach, czy też tworząc galerie na stronie internetowej. Szkoła musi posiadać prawo do przetwarzania danych osobowych podopiecznego. Konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie wizerunku tegoż ucznia.

Art. 23 Kodeks Cywilny
Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, WIZERUNEK, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Wizerunek jako przetwarzana dana osobowa:

Art. 7. Ustawa o ochronie danych osobowych
Ilekroć w ustawie jest mowa o: (...)
     2) przetwarzaniu danych - rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,          opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Szkoła decydująca się na publikację wizerunku ucznia powinna zadbać o legalność przetwarzanych danych.
Art. 23 ust. 1 Ustawa o ochronie danych osobowych
Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
    a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;
    b) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
    c) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem              umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
    d) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
    e) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a
   przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

W tym celu powinna zostać stworzona zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia, którego zdjęcia mają być publikowane w imieniu szkoły.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.