Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Zażalenie na podstawie organu podatkowego

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 15/07/2016

Zażalenie na podstawie organu podatkowegoPodatnik ma prawdo do zaskarżania przez stronę decyzji wydawanych w toku postępowania podatkowego, jednak uprawnienie procesowe strony do zaskarżenia postanowienia w drodze zażalenia musi wynikać wprost z przepisu ustawy, która reguluje dane zagadnienie.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
PZ przyjęcie z zewnątrz

Prowadzenie dokumentacji magazynowej ma na celu prawidłowe zarządzanie przepływem materiałów i/lub towarów, materiałów i produktów gotowych posiadanych przez dany podmiot. O formie i obowiązku prowadzenia ewidencji magazynowej decyduje kierownik jednostki/właściciel firmy. Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej

Kodeks pracy przewiduje zasadniczo dwa rodzaje odpowiedzialności materialnej pracownika.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Zażalenie na podstawie organu podatkowego


Podatnik ma prawdo do zaskarżania przez stronę decyzji wydawanych w toku postępowania podatkowego, jednak uprawnienie procesowe strony do zaskarżenia postanowienia w drodze zażalenia musi wynikać wprost z przepisu ustawy, która reguluje dane zagadnienie. 

Jeżeli przepis ustawy nie wskazuje wprost, że na dane postanowienie służy zażalenie, podatnik nie może wykorzystać tego środka. W takiej sytuacji może skorzystać z odwołania od decyzji, o czym mówi art. 237 Ordynacji podatkowej. 

Art. 231 Ordynacji podatkowej
     § 1. Na wydane w toku postępowania postanowienie służy zażalenie, gdy ustawa tak stanowi.
     § 2. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia:
  1) postanowienia stronie;
  2) zawiadomienia, o którym mowa w art. 103 § 1.

Termin na wniesienie zażalenia wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie oraz od dnia zawiadomienia spadkobierców m.in. o złożonych przez spadkodawcę wnioskach itp. (art. 103 § 1 Ordynacji podatkowej). Uchybienie wskazanemu terminowi skutkuje negatywnymi konsekwencjami procesowymi dla strony. Jest to jednak termin zawity, tzn. może zostać przywrócony, gdy strona uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło nie z jej winy.

Ważne!
Składając wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia, trzeba dopełnić czynności, której terminowi uchybiono, czyli wnieść zażalenie na postanowienie.
Postanowienia, na które służy zażalenie:

   - postanowienie w sprawie przywrócenia uchybionego terminu (art. 163 § 1 w związku z art. 163 § 3 ordynacji    - podatkowej),
   - postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (art. 165a o.p.),
   - postanowienie w sprawie połączenia postępowań (art. 166 § 2 o.p.),
   - postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia (art. 169 § 4 o.p.),
   - postanowienie w sprawie zwrotu podania (art. 171 § 3 o.p.),
   - postanowienie w sprawie odmowy umożliwienia stronie zapoznania się z dokumentami, o których mowa w art. 179 § 1      ustawy (m.in. dokumenty objęte
     ochroną tajemnicy państwowej), sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów,      uwierzytelniania odpisów i kopii lub wydania uwierzytelnionych odpisów
     (art. 179 § 2 w związku z art. 179 § 3 o.p.),
   - postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania (art. 201 § 3 o.p.),
   - postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania (art. 205 § 2 o.p.),
   - postanowienie w sprawie zajęcia stanowiska przez organ, do którego zwrócono się o jego wyrażenie (art. 209 § 5 o.p.),
   - postanowienie o odmowie uzupełnienia lub sprostowania decyzji (art. 213 § 5 o.p.),
   - postanowienie w sprawie sprostowania błędów rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w wydanej przez organ      podatkowy decyzji (art. 215 § 3
     o.p.),
   - postanowienie w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji (art. 215 § 3 o.p.),
   - postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji (art. 224 § 5 o.p.),
   - postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji (z wyjątkiem postanowienia wydanego przez ministra właściwego      do spraw finansów
     publicznych), dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej lub samorządowego kolegium      odwoławczego (art. 246 § 2 o.p.),
   - postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji (art. 252 § 2 o.p.),
   - postanowienie w sprawie nałożenia kary porządkowej (art. 262 § 5 o.p.),
   - postanowienie o odmowie uchylenia kary porządkowej (art. 263 § 2 o.p.),
   - postanowienie w sprawie obciążenia dodatkowymi kosztami postępowania (art. 268 § 3 o.p.),
   - postanowienie w sprawie kosztów postępowania (art. 270a ordynacji podatkowej).


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.