Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Zażalenie

Rating:
5.0
Popularity:
Medium
Author: Biurokrata.pl
Published: 04/12/2014

ZażalenieFormularz zażalenia postanowienia sądu.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Umowa kupna sprzedaży samochodu

Wzór umowy kupna sprzedaży samochodu.

Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

Pracownik mieszkający poza miejscowością wykonywania pracy, ponosi dodatkowe koszty związane z dojazdem do miejsca pracy. W takiej sytuacji jest możliwe wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy z podwyższonymi kosztami uzyskania przychodu.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Zażalenie jako środek odwoławczyZażalenie przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie.

Będą to, np. postanowienie o odrzuceniu pozwu czy umorzenie postępowania z powodu cofnięcia pozwu przez powoda. Ponadto zażalenie przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest:
1) zwrot pozwu, odmowa odrzucenia pozwu, przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu lub niższemu albo podjęcie postępowania w innym trybie,
2) odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie,
3) oddalenie opozycji przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego oraz niedopuszczenie interwenienta do udziału w sprawie wskutek uwzględnienia opozycji,
4) rygor natychmiastowej wykonalności,
5) wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia do czasu rozstrzygnięcia skargi o wznowienie postępowania,
6) stwierdzenie prawomocności orzeczenia,
7) skazanie świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywnę, zarządzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka oraz odmowa zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia,
8) zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania,
9) odmowa uzasadnienia orzeczenia oraz jego doręczenia,
10) sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa,
11) określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, wymiar opłaty, zwrot opłaty lub zaliczki, obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie zapłaty oraz wynagrodzenie biegłego,
12) oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego,
13) zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,
14) odrzucenie zażalenia,
15) odrzucenie skargi na orzeczenie referendarza sądowego.

 

W postępowaniu nieprocesowym zażalenie przysługuje na postanowienia inne niż orzekające co do istoty sprawy, ale możliwość wniesienia zażalenia zawsze wynika z przepisu szczególnego.


Wymogi zażaleniaZażalenie musi spełniać określone warunki:


1) przewidziane dla pisma procesowego,
2) należy wskazać zaskarżone postanowienie, w literaturze podkreśla się także konieczność wskazania zakresu zaskarżenia,
3) niezbędnym jest zamieszczenie wniosku o uchylenie lub zmianę,
4) należy umieścić uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Należy także pamiętać o zachowaniu terminu do wniesienia zażalenia. Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia.

Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.