Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
ZUS S-72b

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 17/08/2015

ZUS S-72bFormularz wniosku płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Umowa użyczenia

Formularz użyczenia.

Umowa leasingu

Umowa leasingu, początkowo funkcjonująca w polskiej praktyce gospodarczej jako umowa nienazwana, z czasem doczekała się regulacji w kodeksie cywilnym, stając się umową nazwaną.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składekZaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wydawane jest na wniosek płatnika składek przez właściwą dla miejsca prowadzenia działalności Terenową Jednostkę Organizacyjną ZUS.Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek potwierdza, że na dzień wydania zaświadczenia płatnik nie zalega z opłacaniem składek. Stan rozliczeń potwierdzany w zaświadczeniu jest ustalany na podstawie aktualnie zaewidencjonowanych na koncie płatnika danych z prawidłowo wypełnionych i przekazanych przez płatnika dokumentów rozliczeniowych, jak też dokonanych wpłat, które zostały zidentyfikowane i zaewidencjonowane. na koncie płatnika, do dnia wydania zaświadczenia.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.