Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Wniosek o wydanie zaświadczenia

Rating:
5.0
Popularity:
Medium
Author: Biurokrata.pl
Published: 19/08/2016

Wniosek o wydanie zaświadczeniaZaświadczenie – dokument potwierdzający określony fakt lub stan
Zaświadczenie urzędowe - urzędowy dokument, wydany przez właściwy organ administracji publicznej, potwierdzający określone fakty lub stan prawny.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Umowa o przejęcie długu

Umowa o przejęcie długu jest dokumentem na podstawie, którego przejmuje długi dłużnika i zobowiązuje się do jego uregulowania, przez co dłużnik zostaje z długu zwolniony.CEIDG-PN

Formularz załącznika do wniosku CEIDG-1 - udzielone pełnomocnictwa.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Zaświadczenie – dokument potwierdzający określony fakt lub stan, zaświadczenie urzędowe - urzędowy dokument, wydany przez właściwy organ administracji publicznej, potwierdzający określone fakty lub stan prawny.

Zaświadczenia wydaje właściwy urząd (organ administracji publicznej), według kompetencji określonych w odrębnych przepisach, w trybie określonym w kodeksie postępowania administracyjnego. Zasady wydawania zaświadczeń definiuje Dział VII ww. kodeksu obejmujący artykuły od 217 do 220 kpa.[1]

Zgodnie więc z prawem administracyjnym zaświadczenie urzędowe to zaświadczenie:

   - wydane przez organ administracji publicznej,
   - zgodnie z kpa.

Kodeks postępowania administracyjnego definiuje m.in. następujące zasady dotyczące wydawania zaświadczeń:

   - zaświadczenie wydaje się na żądanie osoby ubiegającej się o potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego (art. 217 § 1 kpa),
   - zaświadczenie wydaje się, jeżeli potwierdzenie faktów lub stanu prawnego:
        - wymaga przepis prawa (art. 217 § 2 pkt 1),
        - jest niezbędne osobie ze względu na jej interes prawny (art. 217 § 2 pkt 2 kpa),
   - zaświadczenie powinno być wydane nie później niż w terminie 7 dni (art. 217 § 3 kpa),
   - odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie (art. 219 kpa),
   - organ, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające (art. 218 § 2 kpa).


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.