Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Wniosek o wydanie EKUZ dla osób ubezpieczonych (oddelegowanie / nauka / poszukiwanie pracy)

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 18/11/2014

Wniosek o wydanie EKUZ dla osób ubezpieczonych (oddelegowanie / nauka / poszukiwanie pracy)Formularz wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla pracownika oddelegowanego, pracownika dyplomatycznego/konsularnego, bezrobotnego poszukującego pracy, studenta/ucznia udającego się do szkoły/na studia - UE/EFTA.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Wniosek o wydanie EKUZ dla osób ubezpieczonych

Formularz wniosku o wydanie EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) dla osób ubezpieczonych (wyjazd turystyczny). Kartę wydaje się w związku z pobytem czasowym w innym państwie UE/EFTA.

Wniosek o wydanie EKUZ dla osób nieubezpieczonych

Formularz wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla osób wskazanych w art 2. ust. 1, pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

DODATKOWE INFORMACJE:Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

powinien być złożony w oddziale  wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres  zamieszkania osoby wnioskującej.


EKUZ wydawana jest wyłącznie osobom, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia w NFZ.

Brak zgłoszenia skutkuje koniecznością przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji prawa do świadczeń przed wydaniem karty.

1. Jeśli wnioskodawca w pkt. 4 zaznaczył 4.1 lub 4.2 do Wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, należy dołączyć dokument A1 wydany przez ZUS.
2. Jeśli wnioskodawca w pkt. 4 zaznaczył 4.3 do Wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, należy dołączyć dokument U2 wydany przez Urząd Pracy.
3. Jeśli wnioskodawca w pkt. 4 zaznaczył 4.4 do Wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, należy dołączyć informację od pracodawcy zawierającą dane pracownika dyplomatycznego lub konsularnego (imię, nazwisko, numer PESEL, okres oddelegowania oraz państwo oddelegowania) oraz towarzyszących mu członków rodziny;
4. Jeśli wnioskodawca w pkt. 4 zaznaczył 4.5 lub 4.6, do Wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, należy dołączyć zaświadczenie z uczelni/szkoły lub legitymację.
           a) zaświadczenie z uczelni/szkoły lub legitymacja powinny zawierać następujące informacje:
                    - pełną nazwę uczelni lub szkoły z dokładnym adresem i danymi kontaktowymi;
                    - imię, nazwisko i datę urodzenia ucznia lub studenta;
                    - informację o oddelegowaniu na studia do innego państwa UE/EFTA (jeśli wyjazd jest organizowany przez polską uczelnię);
                    - dokładny dzień rozpoczęcia semestru lub roku akademickiego oraz dzień zakończenia danego semestru lub roku akademickiego, w trakcie którego wnioskująca o EKUZ będzie posiadała status ucznia, studenta.
                    - podpis osoby upoważnionej przez daną uczelnię/szkołę do wystawienia zaświadczenia lub legitymacji studenckiej na wymienionym dokumencie.       
           b) zaświadczenie wystawiane przez uczelnię lub szkołę, stanowiące podstawę do wystawienia EKUZ z datą nie wcześniejszą niż 90 dni od dnia złożenia wniosku o EKUZ. Zaświadczenia wystawione z datą wcześniejszą niż 90 dni od dnia złożenia wniosku, nie będą stanowić podstawy do wydania EKUZ.


UWAGA:Podjęcie pracy w innym państwie UE/EFTA co do zasady skutkuje utratą prawa do korzystania z EKUZ wydanej przez NFZ.

NFZ nie będzie pokrywał kosztów leczenia związanego z wypadkiem przy pracy w przypadku, gdy za cel wyjazdu posiadacz karty wskazał wyjazd turystyczny. NFZ uprawniony jest do dochodzenia zwrotu wszelkich kosztów poniesionych świadczeń rzeczowych od osób, które posługiwały się EKUZ pomimo utraty tytułu do ubezpieczenia w NFZ. 

INFORMACJA W SPRAWIE UTRATY UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA POSIADACZY EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGOEuropejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa UE/EFTA (z wyjątkiem tzw. kosztów własnych pacjenta, o ile zostały przewidziane w ustawodawstwie państwa pobytu).

Zgodnie z przepisami z zakresu koordynacji systemów ochrony zdrowia w poszczególnych państwach UE/EFTA (rozporządzenie nr 883/2004 i 987/09), EKUZ może zostać wydana wyłącznie tym osobom, które posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z ustawodawstwem jednego z państw UE/EFTA. Ważność tego dokumentu wygasa zawsze z chwilą utraty tego uprawnienia.
W odniesieniu do Polski oznacza to, że EKUZ może być wydana osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia i zachowuje ważność do momentu określonego w niej, jako data końcowa ważności karty, chyba, że w czasie, w którym była ważna dana osoba utraciła status osoby ubezpieczonej w NFZ. W takiej sytuacji EKUZ traci ważność w tym samym dniu, co utrata statusu osoby ubezpieczonej w Funduszu.

W związku z tym, Narodowy Fundusz Zdrowia podejmie wszelkie przewidziane prawem kroki w celu odzyskania poniesionych nienależnie kosztów leczenia od osoby, która skorzystała z opieki zdrowotnej na podstawie EKUZ, po utracie statusu osoby ubezpieczonej.

Ponadto, od momentu podjęcia pracy lub działalności w innym państwie UE/EFTA przestaje Pan/ Pani podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce, nawet, jeżeli pracodawca nie dopełni obowiązku wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 

Jeżeli, po utracie statusu osoby ubezpieczonej w NFZ osoba nie zacznie podlegać ubezpieczeniu w innym państwie UE/EFTA prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych na koszt NFZ wygasa po upływie 30 dni od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia,

np. 30 dnia od dnia:

a) rozwiązania stosunku pracy (dotyczy to osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, mianowania,oraz żołnierzy i funkcjonariuszy) lub też w przypadku otrzymania bezpłatnego urlopu dłuższego niż 30 dni;
b) zakończenia lub wyrejestrowania działalności gospodarczej ;
c) utraty statusu bezrobotnego w RP lub z dniem podjęcia pracy w innym państwie UE/EFTA;
d) utraty czy zawieszenia prawa do pobierania świadczenia emerytalno-rentowego;
e) utraty statusu rolnika;
f) utraty prawa do świadczenia społecznego (innego niż zasiłek dla osób bezrobotnych czy świadczenie emerytalno –rentowe), np. zasiłek stały z pomocy społecznej, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, czy świadczenie pielęgnacyjne;
g) rozwiązania umowy dobrowolnego ubezpieczenia.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studentów wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów oraz z chwilą ukończenia 26 r.ż.


Wraz z wygaśnięciem prawa do świadczeń ww. grup ubezpieczonych – prawo to wygasa również dla osób zgłoszonych przez nich do ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodziny.

 Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.