Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Wniosek o przydział mieszkania

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 08/02/2017

Wniosek o przydział mieszkaniaWniosek o przydział mieszkania należy złożyć w wydziale do spraw lokalowych właściwej jednostki władzy terytorialnej (urzędu gminy lub dzielnicy). Do wniosku należy dołączyć wymagane przez gminę oświadczenia i zaświadczenia. Są to między innymi dokumenty potwierdzające wysokość zarobków wnioskodawcy i członków jego rodziny.

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Zgłoszenie robót budowlanych

Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych umożliwiające legalne prowadzenie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Wniosek o przydział mieszkania


Pierwszą czynnością jakiej powinny dokonać osoby zainteresowane przyznaniem mieszkania komunalnego jest złożenie wypełnionego wniosku o przyznanie mieszkania komunalnego wraz z oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów uzyskiwanych przez wnioskodawcę i inne osoby zgłoszone we wniosku do wspólnego zamieszkiwania oraz dokumentację potwierdzającą posiadane przez te osoby tytuły prawne do lokali.


Wniosek składamy do Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Dzielnicy, na trenie której mieszkamy, w przypadku osób bezdomnych w urzędzie dzielnicy, w której wnioskodawca posiadał ostatnie miejsce zamieszkania, natomiast w przypadku osób bezdomnych, które nie wykazały swojego ostatniego miejsca zamieszkania w Warszawie w dowolnie wybranym urzędzie dzielnicy.

Po złożeniu wniosek zostaje poddany analizie i weryfikacji. Rozpoznanie wniosku o mieszkanie

Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę warunki mieszkaniowe w poprzednim miejscu zamieszkania

wnioskodawcy oraz innych osób zgłoszonych przez niego do wspólnego zamieszkiwania. Burmistrz dzielnicy lub osoba przez niego upoważniona może zwrócić się do właściwego ośrodka pomocy społecznej o wydanie opinii na temat sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej wnioskodawcy oraz osób zgłoszonych przez niego do wspólnego zamieszkiwania.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.