Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Umowa przeniesienia praw autorskich

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 03/12/2014

Umowa przeniesienia praw autorskichFormularz umowy przeniesienia praw autorskich.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku

Gdy podatnika nie stać na opłacenie podatku za dany okres, może ubiegać się o odroczenie terminu płatności. Organ podatkowy może przychylić się do prośby wnioskującego lub ją odrzucić.

Umowa o pracę nakładcza

Praca nakładcza to forma zatrudnienia odrębna od stosunku pracy.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Przeniesienie praw autorskichZgodnie z art. 17 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych twórcy przysługuje prawo do rozporządzania utworem.

Daje to możliwość zawierania umów dotyczących prawa autorskiego do utworu.

Umowa o przeniesienie praw autorskich – umowa zawierana między stronami, w której Autor przenosi na Nabywcę określoną część praw majątkowych do dzieł w wymienionych w umowie. Dotyczy wyłącznie praw autorskich majątkowych co do utworu, jako że prawa autorskie osobiste są niezbywalne oraz wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 53 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), zmiany i uzupełnienia umowy muszą być dokonywane za zgodą stron także na piśmie. W umowie należy wyraźnie zaznaczyć, że przenosi się autorskie prawa majątkowe, gdyż zgodnie z art. 65 prawa autorskiego, jeżeli taki zapis się nie znajdzie to uznaje się, że udzielono licencji. Trzeba o tym pamiętać, gdyż umowa o przeniesienie praw autorskich jest dużo korzystniejsza dla osoby nabywającej te prawa niż umowa licencyjna, która tylko upoważnia do korzystania z utworu.

Nie można zawrzeć umowy, która dotyczy wszystkich utworów lub utworów tego samego rodzaju danego twórcy mających powstać w przyszłości.

Postanowienia takie są nieważne. Oznacza to, że nieważna będzie umowa, w której znajdzie się zapis o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do całego przyszłego dorobku autora.


Prawa stron umowy o przeniesienie praw autorskichNabywcy przysługuje prawo dalszej odsprzedaży nabytej części autorskich praw majątkowych do każdego z dzieł wymienionych w umowie

bez zgody Autora, jednakże pod warunkiem, że nie skorzysta on z prawa pierwokupu w terminie określonym w treści umowy. Przeniesienie praw dotyczy dzieła w stanie w jakim znajduje się w dniu przeniesienia oraz w każdym następnym dniu włącznie z dokonywanymi przez Autora zmianami, poprawkami, rozbudową, uzupełnieniami i modyfikacjami.

Po zawarciu niniejszej umowy strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie wspólnej eksploatacji dzieł będących przedmiotem niniejszej umowy. Postanowienie to dotyczy w szczególności decyzji o publikacji dzieła, udzielania licencji na jego wykorzystanie, a także przekazywania uprawnień na dokonywanie zmian, modyfikacji i adaptacji zależnych.

Nabywca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji o istocie dzieł mogących zaszkodzić przychodom z jego wykorzystania, a udostępnionych przez Autora w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

Do spraw nieuregulowanych w umowie, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.), a także przepisy kodeksu cywilnego.


Treść umowy o przeniesienie praw autorskichPoprawne sporządzenie umowy o przeniesienie praw autorskich jest szalenie istotne, gdyż może zaoszczędzić nam wielu nieprzyjemności.

Umowa taka powinna zawierać przede wszystkim:
1) zdefiniowanie stron umowy;
2) informację komu na dzień sporządzenia umowy przysługują majątkowe i osobiste prawa autorskie;
3) informację czy utwór jest obciążony prawami osób trzecich;
4) precyzyjnie określony utwór będący przedmiotem umowy, do którego prawa majątkowe są przedmiotem umowy;
5) dokładne określenie pól eksploatacji w zakresie których przenosimy majątkowe prawa autorskie (czyli sposób eksploatacji dzieła);
6) wyraźne uregulowanie odpowiedzialności za wady prawne utworu;
7) wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich;
8) zakres czasowy umowy.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.