Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Umowa o roboty budowlane

Rating:
5.0
Popularity:
Medium
Author: Biurokrata.pl
Published: 03/02/2017

Umowa o roboty budowlaneUmowa o roboty budowlane to dokument potwierdzający zawarcie umowy między Zamawiającym a Wykonawcą usługi budowlanej. 

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

Pracownik mieszkający poza miejscowością wykonywania pracy, ponosi dodatkowe koszty związane z dojazdem do miejsca pracy. W takiej sytuacji jest możliwe wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy z podwyższonymi kosztami uzyskania przychodu.

Wniosek o pozwolenie na budowe

Wniosek o pozwolenie na budowę składa wnioskodawca (inwestor lub jego pełnomocnik) we właściwym starostwie powiatowym. Stronami postępowania w tej sprawie są, oprócz wnioskodawcy (inwestora i / lub właścicieli) użytkownicy wieczyści, zarządcy nieruchomości i właściciele nieruchomości leżących w tzw. obszarze oddziaływania planowanego obiektu.Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Umowa o roboty budowlane powinna zawierać:


Na wstępie trzeba podać dane identyfikacyjne z numerami dowodów osobistych. W dalszej części pisma należy ustalić warunki przeprowadzenia prac, określając:
-zakres pracy,

-materiały budowlane,

-wysokość wynagrodzenie,

-termin zakończenia czynności budowlanych,

-ustalenia kary za niewywiązanie się z warunków umowy.

Dokument powinien powstać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez obydwie strony kontraktu.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.