Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Umowa najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego (firma - osoba prywatna)

Rating:
5.0
Popularity:
Medium
Author: Biurokrata.pl
Published: 03/12/2014

Umowa najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego (firma - osoba prywatna)Formularz umowy najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego (firma - osoba prywatna).
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Kilometrówka dla celów VAT

Od 1 kwietnia 2014 roku istnieje możliwość odliczenia 100% od nabycia samochodów osobowych oraz od wydatków związanych z jego eksploatacją. Aby było to możliwe, przedsiębiorca musi m.in. prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.PK - polecenie księgowania

Dowód polecenia księgowania jest wewnętrznym dowodem księgowym i jest dokumentacją operacji wewnątrz jednostki. Podstawą polecenia księgowania są przede wszystkim inne dowody źródłowe potwierdzające operacje gospodarcze. Dowód PK jest przygotowywany w celu dokonania zapisu księgowego, jednak nie odzwierciedla faktu przeprowadzenia operacji gospodarczej.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Najem lokalu użytkowego i mieszkalnegoZ punktu widzenia regulacji prawnej, rozróżnia się najem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.

Lokal użytkowy jest często przedmiotem najmu nie tylko przedsiębiorcy w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale również innych osób. Lokal taki służy im do własnych potrzeb życiowych niezwiązanych bezpośrednio z najmem lokalu użytkowego. Przykładem tego może być najem garażu, pomieszczenia gospodarczego, schowka na rowery czy motocykl. Są to lokale niesłużące celom mieszkaniowym.

Podział na lokale mieszkalne i użytkowe ma istotne znaczenie przede wszystkim dlatego, że najem lokali mieszkalnych podlega szczególnej ochronie, uregulowanej ustawą z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.) - ustawa ochronna nie odnosi się w żadnym przypadku do lokali użytkowych, z drobnym wyjątkiem dotyczącym pracowni twórców, np. rzeźbiarzy, malarzy.

Według art. 2 tej ustawy lokatorem jest najemca lokalu lub osoba używająca lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. Natomiast lokalem podlegającym tej ustawie jest lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. Nie jest w rozumieniu tej ustawy lokalem mieszkalnym pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności znajdujące się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych. Pomieszczenia te - w przeciwieństwie do lokali mieszkalnych - nie służą do stałego w nich pobytu osób fizycznych.


Treść i strony umowy najmuZgodnie z art. 660 Kodeksu cywilnego najem polega na tym, że wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się za to płacić umówiony czynsz.

Podstawową treść umowy lokalu stanowi:
1) prawidłowe oznaczenie stron w umowie przesądza o jej ważności,
2) określenie lokalu będącego przedmiotem najmu; często jego opis następuje w protokole zdawczo-odbiorczym, co ułatwia konfrontację stanu lokalu w dniu jego zwrotu wynajmującemu,
3) zobowiązanie się wynajmującego do oddania lokalu najemcy do używania,
4) określenie wysokości czynszu i zobowiązanie się najemcy do regularnego jego płacenia.

Są to konieczne przesłanki umowy najmu. Bez ich uregulowania umowa byłaby bezskuteczna albo wskazywałaby na inny jej typ. Na przykład umowa bez określenia czynszu najmu mogłaby sugerować umowę użyczenia. Strony mogą jednak uregulować w umowie także inne ważne kwestie, np.:
1) określenie czasu trwania umowy; brak tego zapisu w umowie oznacza, że strony zawarły umowę na czas nieoznaczony,
2) w razie zawarcia umowy na czas oznaczony - ewentualne określenie przyczyn jej wypowiedzenia przed upływem terminu, na jaki ją zawarto,
3) zakaz oddawania przedmiotu najmu w podnajem lub bezpłatne używanie,
4) okresy wypowiedzenia,
5) problemy związane z ulepszeniem przedmiotu najmu przez najemcę i sposób rozliczenia się stron w czasie lub po zakończeniu najmu.

Niekiedy strony zamieszczają w umowie najmu również postanowienia niezwiązane bezpośrednio z najmem, ale dotyczące dodatkowych świadczeń ze strony wynajmującego - związanych z najmem. Dotyczy to na przykład ogrzewania lokalu, jego sprzątania, pilnowania itp. Takie usługi nie wchodzą w zakres najmu i dlatego strony zawierają umowę mieszaną, obejmującą elementy umowy najmu i umowy o usługi. Do tych dodatkowych świadczeń stosuje się ogólne przepisy kodeksu cywilnego o umowach, nie stosuje się natomiast przepisów o najmie. Na przykład niepłacenie umówionych należności z tytułu świadczonych usług nie uzasadnia rozwiązania umowy najmu na podstawie przepisów o najmie, a omówionych w dalszej części artykułu.


Okres najmuUmowa najmu jest umową okresową (najem okazjonalny) i w zależności od woli stron może być bądź to umową zawartą na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, np. na rok, dwa lub więcej lat, jednak nie więcej niż na lat dziesięć.

Po upływie 10 lat umowa taka przekształca się z mocy prawa na umowę najmu na czas nieoznaczony. Zaletą umowy najmu na czas oznaczony jest to, że - w zasadzie - nie podlega ona wypowiedzeniu. Strony mogą ją wcześniej rozwiązać za obopólnym porozumieniem. Jednym z wyjątków to umowa najmu w zasobach komunalnych. Mieszkania komunalne można co do zasady wynająć jedynie na czas nieoznaczony, z wyjątkiem sytuacji, gdy zainteresowany sam poprosił o podpisanie umowy na określony okres. Ponadto na czas oznaczony wynajmuje się lokale socjalne oraz lokale związane ze stosunkiem pracy.

Nie tylko właściciel (bądź współwłaściciel) lokalu może go wynająć. Możliwość wynajmu lokalu mogą mieć też np. użytkownicy, dzierżawcy, najemcy, mający lokal w posiadaniu samoistnym bądź w użyczeniu. Istotne jest jednak, by wynajmujący mógł wydać przedmiot najmu i zapewnić bezkonfliktowe używanie przedmiotu najmu.

Bez zgody wynajmującego nie można podnajmować mieszkania lub jego części innym osobom. Takie samo ograniczenie dotyczy oddającego do bezpłatnego używania. Zgody wynajmującego nie wymaga się tylko w przypadku, gdy najemca jest wobec osoby, której chce podnająć lub użyczyć lokal, objęty obowiązkiem alimentacyjnym (np. małoletnie dzieci na utrzymaniu, niepełnosprawni rodzice, żona itp.).


Kaucja mieszkaniowaZgodnie z art. 6 ustawy z 2001 r. zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji.

Zadaniem kaucji jest ochrona roszczeń wynajmującego i gwarancja, że najemca będzie postępował zgodnie z prawem i uczciwie. Dlatego po bezproblemowym zakończeniu najmu kaucja musi być zwrócona (w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu). Ma to zabezpieczyć pokrycie należności z tytułu najmu przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Nie ma jednak obowiązku pobierania kaucji. Wszystko zależy od ustaleń stron i wyniku ich negocjacji. Jeśli jednak zapis o kaucji znajdzie się w umowie, to strony nie mogą ustalić własnych reguł, ale muszą się stosować do bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z 2001 r.

Kaucji nie pobiera się, jeżeli umowa dotyczy najmu lokalu zamiennego lub socjalnego. Podobnie gdy umowa jest zawierana w związku z zamianą lokalu, a najemca uzyskał zwrot kaucji bez dokonania jej waloryzacji.

Wysokość kaucji zależy od ustaleń stron, w praktyce spotyka się najczęściej kaucje w wysokości jednomiesięcznego albo trzymiesięcznego czynszu. Kaucja nie może przekraczać 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu (art. 6 ust. 1 ustawy). Analogiczne zasady jak przy zwykłym najmie mieszkań obowiązują też przy najmie okazjonalnym. Wyjątkiem jest maksymalna wysokość kaucji – nie może ona przekroczyć sześciokrotności miesięcznego czynszu (art. 19a ust. 4 ustawy z 2001 r.).


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.