Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Skierowanie pracownika na badania lekarskie

Rating:
5.0
Popularity:
Very high
Author: Biurokrata.pl
Published: 03/02/2015

Skierowanie pracownika na badania lekarskie



Formularz skierowania pracownika na wstępne lub okresowe badania lekarskie.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane to dokument potwierdzający zawarcie umowy między Zamawiającym a Wykonawcą usługi budowlanej. 



Oświadczenie uznania długu

Uznanie długu przez dłużnika świadczy o tym, że jego dług względem wierzyciela istnieje. Uznanie roszczenia może mieć formę pisemnej umowy, z której wynika wysokość zadłużenia oraz termin jego zapłaty – mówimy wtedy o właściwym uznaniu długu.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Skierowanie pracownika na badania lekarskie



Zgodnie z brzmieniem art. 229 § 4 k.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Przejawem tego jest obowiązek zawierania umów z jednostką służby medycyny pracy, na podstawie której będą wykonywane badania lekarskie podwładnych (zasadniczo na koszt pracodawcy).
Wspomniane zaświadczenie jest niezbędne przed faktycznym przystąpieniem do pracy, należy też zaznaczyć, że pracodawca ma prawo do zapoznania się z treścią zaświadczenia lekarskiego i na jego podstawie podjąć decyzję o ewentualnym dopuszczeniu pracownika do pracy.


Rodzaje badań lekarskich



Pracownicy podlegają m.in.:


1. wstępnym badaniom lekarskim, 2. kontrolnym badaniom lekarskim - pracownik, który przebywał na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż 30 dni ma obowiązek poddać się takim badaniom. Są one przeprowadzane w celu sprawdzenia zdolności do kontynuowania pracy na zajmowanym stanowisku.
3. okresowym badaniom lekarskim, które należy regularnie powtarzać w trakcie zatrudnienia. Ich częstotliwość zależy od stanowiska pracy, jakie się zajmuje i wynosi od 2 do 5 lat.
4. oraz na wniosek zainteresowanego - “końcowym” badaniom lekarskim np. w sytuacji, gdy pracownik ma styczność z substancjami rakotwórczymi.


Elementy skierowania na wstępne/okresowe badania lekarskie to:

1. oznaczenie pisma tytułem oraz wskazanie podstawy prawnej - art. 229 § 1 i 2 k.p.,
2. data i miejsce wystawienia pisma,
3. oznaczenie pracodawcy wraz z podaniem NIP,
4. oznaczenie placówki medycznej, do której skierowany zostanie pracownik,
5. oznaczenie pracownika wraz z podaniem numeru PESEL oraz poświadczenie jego tożsamości np. za pomocą numeru dowodu osobistego lub paszportu itp.,
6. informacja o tym, czy skierowanie dotyczy badań wstępnych albo okresowych,
7. informacja o tym, jakie pracownik zajmuje lub będzie zajmował stanowisko pracy ze wskazaniem daty rozpoczęcia pracy,
8. informacja o tym czy w zakładzie występują czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe,
9. prośba o wydanie orzeczenia lekarskiego,
10. podpis pracodawcy.


Lekarze uprawnieni do przeprowadzenia badań



Do przeprowadzenie badań stwierdzających zdolność do pracy nie są uprawnieni wszyscy lekarze, a jedynie tacy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje.

Są to między innymi lekarze medycyny pracy, medycyny kolejowej czy przemysłowej.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.