Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rating:
5.0
Popularity:
Medium
Author: Biurokrata.pl
Published: 03/12/2014

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzeniaFormularz rozwiązania umowy o pracę bez terminu wypowiedzenia.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia

Ochrona danych osobowych dotyczy też placówek państwowych, takich jak szpitale, urzędy czy szkoły. Te ostatnie często wykorzystują wizerunki swoich uczniów dla celów promocyjno-marketingowych, czy to umieszczając je w szkolnych gablotach, czy też tworząc galerie na stronie internetowej. Szkoła musi posiadać prawo do przetwarzania danych osobowych podopiecznego. Konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie wizerunku tegoż ucznia.

CEIDG-1

Formularz wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcęIstnieje kilka sposobów rozwiązania umowy o pracę. Jednym z nich jest rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, czyli oświadczenie woli złożone przez jedną stronę stosunku pracy drugiej stronie, powodujące natychmiastowe ustanie stosunku pracy.
Forma oświadczeniaOświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno mieć formę pisemną i zawierać oprócz wyrażenia woli natychmiastowego ustania stosunku pracy wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Bardzo ważne jest również, aby oświadczenie pracodawcy zawierało pouczenie o przysługujących pracownikowi środkach prawnych, czyli informację, że pracownik może złożyć wniosek o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie do sądu pracy w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenie o rozwiązaniu umowy.


Rozwiązanie umowy z winy pracownikaPracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:


1) Ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Warto jest pamiętać, że:
- rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy;
- pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.


Rozwiązanie umowy bez winy pracownikaPracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia (i bez winy pracownika):


1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,
2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Proszę pamiętać, że tego rodzaju wypowiedzenie:
- nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.
- nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.