Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Nota odsetkowa

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 23/08/2016

Nota odsetkowaNotę odsetkową jako żądanie zapłaty odsetek można wystawić, gdy kontrahent spóźnia się z zapłatą należnych zobowiązań. Jest to dokument, który informuje dłużnika o wystąpieniu należnych z tytułu opóźnień w zapłacie odsetek za zwłokę.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Wniosek o udzielenie bezpłatnego urlopu

Na pisemny wniosek pracownika, pracodawca może mu udzielić bezpłatnego urlopu.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Nota odsetkowa

Notę odsetkową jako żądanie zapłaty odsetek można wystawić, gdy kontrahent spóźnia się z zapłatą należnych zobowiązań. Jest to dokument, który informuje dłużnika o wystąpieniu należnych z tytułu opóźnień w zapłacie odsetek za zwłokę.

Dochodzenie kwot należnych za nieopłacenie faktury/rachunku w umówionym terminie możliwe jest na mocy Kodeksu cywilnego.
Art. 481 KC
§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.   

Dochodzenie należności odsetek za zwłokę w związku z zapłatą przysługuje na mocy ustawy.

Wielkość stopy odsetek może być określona w umowie - bądź jeżeli taka informacja nie została uzgodniona z kontrahentem, zastosowanie będą miały tzw. odsetki ustawowe.
Art. 481 KC
§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.      

Wysokość odsetek umownych (zawczasu określonych w umowie) jest ograniczona!
Art. 359 § 21 KC
Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne).

W praktyce odsetki ustawowe (§ 1. Wysokość odsetek ustawowych ustala się na 13% w stosunku rocznym.) od zaległości z tytułu transakcji między podmiotami gospodarczymi nalicza się od dnia następującego po upływie terminu płatności określonym na fakturze/rachunku.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.