Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Świadectwo pracy

Rating:
5.0
Popularity:
Medium
Author: Biurokrata.pl
Published: 03/02/2015

Świadectwo pracyFormularz świadectwa pracy, wydawanego pracownikowi przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Upoważnienie pacjenta do odebrania wyników badań

Do odebrania wyników badań, które nie są nasze, potrzebne jest upoważnienie do odebrania wyników badań.

Umowa o dzieło

Formularz umowy o dzieło, jednej z najczęstszych form stosowanych przez pracodawców do zatrudniania pracowników.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Świadectwo pracyZgodnie z Kodeksem pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy.

Kopię świadectwa pracy przechowuje się w aktach osobowych pracownika.
Jego treść, tryb wydawania oraz prostowania reguluje Kodeks Pracy oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 282).
W świadectwie pracy pracodawca musi podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Świadectwo pracy nie może zawierać elementów oceniających pracownika.
Pracodawca nie może uzależniać wydania tego dokumentu od dokonania rozliczeń z pracownikiem. W razie śmierci pracownika, z wnioskiem o wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy może wystąpić członek rodziny zmarłego pracownika, a także inna osoba będąca spadkobiercą tego pracownika.

Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie - w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy.


Elementy świadectwa pracyZgodnie z rozporządzeniem oprócz informacji już wskazanych w świadectwie pracy zamieszcza się informacje dotyczące:


1. wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy, 2. podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
3. urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
4. wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
5. należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
6. okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
7. wykorzystanego urlopu wychowawczego,
8. liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy),
9. wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego dla pracownika wychowującego dziecko w wieku do 14 lat,
10. okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
11. okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
12. okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
13. okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
14. na żądanie pracownika, w świadectwie pracy należy podać informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.


Wniosek o sprostowanie świadectwa pracyW przypadku błędów lub braków pracownik może wnosić o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dniu od jego otrzymania.


Uwzględnienie wniosku będzie skutkowało wydaniem nowego świadectwa pracy w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku od pracownika.
W razie, gdy pracodawca nie uwzględnieni wniosku, pracownik może w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, wystąpić z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi niezwłocznie nowe świadectwo pracy, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.